BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 79 02 - 306 79 03

 Faks

 

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Başkanlığımız, hizmet binamızda 303 m2’lik yerleşim üzerinde konuşlanmıştır.

 

MİSYONU
Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki teknolojik alanları fiziki altyapı gereksinmelerini en yüksek düzeyde karşılamak, hızlı, kesintisiz ve çağdaş bir hizmet anlayışı ile sunmak.

 

VİZYONU
Uluslararası ve ulusal ölçekte bilişim alanındaki gelişmeleri takip etmek, verilen hizmeti kolaylaştırmak suretiyle, bilişim hizmeti sunmada örnek ve öncü bir birim olmak. 

 

DEĞERLERİ

 • Kalite ve Sürat
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Sorumluluk Duygusu
 • Toplumsal Yararlılık
 • Yenilikçilik 
 • Güvenirlik
 • Teknoloji Kullanımı

 

İLKELERİ 

 • Hizmetler hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılır.
 • Hizmetlerin etkin olması ve verimliliği esastır.
 • Kurumumuza ve vatandaşlara olan sorumluluğumuzun farkındayız.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesinde toplumsal yararlılık gözetilir.
 • Başkanlığımız yeniliklere açıktır.
 • Hizmet sunumunda güvenilir olmak önceliklerimiz arasındadır.
 • Başkanlığımızda teknoloji en üst seviyede kullanılır.

 

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Amaç: Kuruluşun Bilişim hizmetlerinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak yeni teknolojileri uygulamak.

Hedef: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının hizmet alanına giren konularda yeni teknolojilerin yakından izlenmesi ve hizmet düzeyini yükseltmek amacıyla bu teknolojilerin kullanılmasının sağlanması.

 

SUNULAN HİZMETLER

 • Kuruluşumuz bünyesinde yapılan işlerin bilgisayar ortamında yapılması için gerekli analiz, tasarım, yazılım, iletişim, donanım ve internet hizmetlerini yapar ve yürütür.
 • Görev alanlarına giren konularda seminer ve konferans gibi gerekli eğitim faaliyetlerine katılır.
 • Dairemiz performans sistemini kurarak Stratejik Plan doğrultusunda amaç, hedef ve faaliyetleri takip eder.
 • Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu bilgi işlem alanındaki projeleri ve bu projelerin teknik şartnamelerini hazırlayarak ihale dosyasını oluşturur.
 • Ankara halkının ihtiyaç duyacağı ulaşım ile ilgili Mobil (EGO Cepte, ABB Trafik vb.) web hizmetlerini sunar ve bu konularla ilgili projeleri oluşturarak sonuçlandırır.
 • Kuruluşumuz bünyesinde Bilgisayar ağı(Network) , Bilgisayar donanımı, web sitesi, iletişim, güvenlik, anti antivirüs, sistem kurulumlarını yapar, Bunların gerekli bakım ve onarımlarını yaparak çalışır durumda olmalarını sağlar

 

TARİHÇE, YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

1. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarihçesi

EGO Genel Müdürlüğü 4325 sayılı kanunla kurulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı, tüzel kişiliği olan ve kamusal görev yapan bir kuruluştur. Kuruluşumuzda bilgisayar çalışmaları 1967 yılına kadar dayanmaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 1993 yılından itibaren APK Dairesi Başkanlığına bağlı Müdürlük iken, Bakanlar Kurulunun 13.03.1997 tarih ve 97/9436 sayılı ve Kuruluşumuz İdare Encümeninin 01.07.1997 tarih ve 1997 / 394 sayılı kararlar ile ihdas edilerek Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür. Aynı kararla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 3 adet müdürlük kurulmuştur. Daha sonra 2 adet müdürlük ilave edilerek müdürlük sayısı 5’e çıkartılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 13.03.2007 tarih ve 649 sayılı kararı ve Kuruluşumuz İdare Encümeninin 27.03.2007 tarih ve 2007 / 44 sayılı kararı ile norm kadro uygulamasına geçilmiş ve müdürlük sayısı 3 olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hazırlanarak, 10 Mayıs 2003 tarihinde, Gazeteciler Cemiyetinin yayın organı olan “24 SAAT “ Gazetesinde (Basın A–16945) 187 kod ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Norm kadro uygulamaları ve 2007 yılında yenilenip yürürlüğe giren “Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereği 16.02.2010 tarih ve 2010/26 sayılı İdare Encümeni Kararı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışmalarına İlişkin YÖNERGE kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 2003 Yılında yayınlanarak yürürlüğe giren YÖNETMELİK ise İdare Encümeninin 08.03.2011 tarih ve 2011/10 sayılı kararı ile iptal edilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin13.05.2011 tarih ve 1434 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu iptal kararı 16 Haziran 2011 tarihli Anayurt gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Başkanlığımızda iş ve işlemler yürürlükteki Yönerge çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

2. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Yetkileri

1) Kuruluş birimlerinin bilgisayar teknolojisinden en iyi derecede yararlanmasını ve işlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak.
2) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
3) Kuruluş projelerinin yerel yönetimler bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
4) Teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
5) Kuruluşun bilişim hizmetlerini yürütmek. 
6) Kuruluşun kurumsal internet sayfasını oluşturmak ve kuruluş hizmetlerini web sayfasından ve mobil uygulamalardan sunmak.
7) Elektronik imza, mobil imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.
8) Kuruluş birimlerinin otomasyona geçecek hizmetleri ile ilgili genel ve detay analizlerin yapılmasını ve programların birimlerden gelen talepler doğrultusunda yazılmasını sağlamak.
9) Kuruluşun mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek.
10) Kuruluşta çalışan uygulama yazılımlarının e-Devlet sistemiyle uyumunu sağlayarak mobil uygulamalar hazırlamak.

 

Kuruluşumuz faaliyetlerinin bilgisayar ortamında yapılması için gerekli analiz, tasarım, yazılım, iletişim, donanım ve internet hizmetlerini yürüten birimimiz; ayrıca Kuruluşumuzun ihtiyaç duyduğu bilgi işlem alanındaki projeleri ve bu projelerin teknik şartnamelerini hazırlamaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilişim alanında; donanım, yazılım ve veri iletişim birimlerini bünyesinde bulundurarak, vizyon, misyon ve stratejisine uygun olarak teknolojik gelişmeleri takip eder, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini teknolojinin gelişimi doğrultusunda gerekli analizleri yaparak, Kuruluşumuz hizmetine sunar. Kuruluşumuzda kullanılan tüm programların aynı veritabanı üzerinde çalıştırılmasını, bu programların birbirine entegre edilmesini, kullanılmakta olan programları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda düzenleyerek en verimli şekilde sunmaya çalışır.   

 • Kuruluşumuz birimlerinin bilgisayar teknolojisinden en iyi derecede yararlanmasını ve işlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamak,
 • Kuruluşumuzda gerekli donanım ve yazılımların kurulmasını, bakımlarının yapılmasını ve güvenliğini sağlamak,
 • Sistemin çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek günün şartlarına uygun hale getirmek,
 • Kuruluşumuz bilişim yapısını, bilgi ve teknolojik kaynaklarını standartlara uygun hale getirmek,
 • Kurumsal internet sayfasını oluşturmak ve kuruluşumuz hizmetlerini web sayfasında sunmak,
 • Kuruluşumuz birimlerinin otomasyona geçecek hizmetleri ile ilgili genel ve detay analizlerin yapılmasını ve programların birimlerden gelen talepler doğrultusunda yazılmasını sağlamak,
 • Kuruluşumuzda çalışan uygulama yazılımlarının e-devlet sistemiyle uyumunu sağlamak,
 • Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesinde sayılan işlerle,  Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

 

3. İdari Yapı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kendi içerisinde iki ayrı Müdürlükten oluşmaktadır. Bunlar;

 1. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 2. Veri İletişim Şube Müdürlüğü
 3. İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kuruluşumuzda Bilgi İşlem Başkanlığı, bilgisayarla yapılan tüm işlerin koordine edilmesi, planlanması, ihtiyaç duyulan yazılımların yazılması yada satın alınması, gerekli donanımların satın alınıp kurulması işletilmesi, bakımlarının yapılması, iletişim şebekesinin kurulması, çalıştırılması ve bakımlarının yapılması, Bilgi işlem teknolojileri ile ilgili eğitimlerin verilmesi, sistem standartlarının belirlenmesi gibi yetenekleri taşıyacak bilgi ve teknolojik kaynaklarla, günün koşullarına uygun şekilde donatma çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Genel Müdürlüğümüzün bilgi ve teknolojik kaynaklarının yönetimi, hizmetlerin sunumunda etkinliği, verimliliği, vatandaş memnuniyetini esas alacak şekilde yapılandırılmış olup, birimlerimizin ihtiyaç duyduğu bilişim araç ve gereçlerinin günün teknolojisine uygun düzeyde olmasına önem verilmektedir. Gelişen ve değişen teknolojik gelişmelere uygun olarak araç-gereç ve bilgi yenilemesi süreç içerisinde periyodik olarak yapılmakta olup, personel, teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı konusunda hizmet içi eğitimlere alınmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Kuruluşumuz personeline kullanılmakta olan programlar hakkında kullanıcı eğitimleri verilmektedir.
 

Bilgisayar teknolojisinden en üst düzeyde yararlanılmaktadır. Hizmetlerin hızlı ve düzenli yürütülebilmesi için teknolojik alt yapının ihtiyaç duyuldukça yenilenme çalışmaları sürdürülmektedir.

 

Sanallaştırma; Kamu Kurum ve Kuruluşların, özel sektörün hedefleyip kısmen uygulamaya  çalıştığı bu teknolojik altyapıdır. Kuruluşumuzda 2009 yılı itibariyle uygulamaya alınmıştır. Teknolojik gelişmelere göre güncelleme çalışmaları ve uygulamaları yapılmaktadır. Birimlere hizmet vermekte olan tüm sunucularımız sanaldır. Güvenlik politikaları oluşturulmakta, 5651 sayılı yasa gereği log yönetimi yapılmaktadır.

 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PROJELER

1. Otobüs Hatları Bilgilendirme Sistemi (EGO CEP’TE)

2. Ankara Trafik Yoğunluk Haritası (ABB Trafik) Projesi

3. EGO Sms ve EGO Sesli Mesaj

4. Sosyal Medya

5. Canlı Kamera Görüntüleri

6. APEL Programı

7. (OBİS) Otobüs Bilgi Sistemleri

8. EGO Genel Müdürlüğü Web Sitesi

9. E-Tahsilat Sistemi Web Sitesi

10. Görme Engelliler İçin Web Sitesi

11. Randevu Programı

12. Çağrı Takip Programı

 

 

KURULUŞUMUZDA KULLANILAN PROGRAMLAR

Öğrencilerin Ankarakart Başvurusu için web servis

Örgün ve Açık eğitim kurumların da eğitim gören öğrenciler, 5580 sayılı kanunun 2.maddesinin c bendinde belirtilen Örgün eğitim kurumların da eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre eğitim gören ve öğrencilik hakları devam eden öğrencilerin edinebileceği kişiselleştirilmiş Akıllı indirimli elektronik ulaşım kartıdır. Bu kartın alınması aşamasında AnkaraKart başvuru sahibinin sistemden sorgulanması için Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ile Web servis yapılmıştır..


65 Yaş ve 61-64 Yaş Ankarakart Başvurusu için web servis
02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği Gün, ay ve yıl olarak 65 yaşından gün almış kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır. AnkaraKart başvuru sahibinin sistemden sorgulanması için MERNİS Web servis yapılmıştır.


Engelli Ankarakartı Başvurusu için VPN bağlantısı
02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendilerinin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır. AnkaraKart başvuru sahibinin sistemden sorgulanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile VPN bağlantısı sağlanmıştır.


Emniyet Hizmetleri Ankarakartı Başvurusu için VPN bağlantısı
EHS (Emniyet Hizmetleri Sınıfı) Kartı 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı ulaşım kartıdır. AnkaraKart başvuru sahibinin sistemden sorgulanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile VPN bağlantısı sağlanmıştır.

 

Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi Portalı
 Ulaşım Dairesi Başkanlığının Gazi Üniversitesi ile yapmış olduğu Ulaşım Ana Planı çerçevesinde hazırlanan Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi Portalı web sitemiz üzerinden yayınlanmakta ve teknik altyapı desteği verilmektedir.

 

E-İhale (Satınalma Programı)
Tüm birimler; her türlü alım işlerini (doğrudan Temin, Açık İhale vb.) internet üzerinden bu program ile yapması planlanmıştır. Programla ilgili bütün birimlere eğitim verilmiş ve bilgisayarlarına krulmuştur. EKAP ile uyumlu çalışan program ile birimler işlerini yapabileceklerdir.

 

İnsan Kaynakları Programı
Bu program kapsamında; Mevcut personelin sicil, atama ve tahakkuka esas bilgileri tutulmakta, kadro atama işlemleri yapılmakta ve personel maaşları bu proje kapsamında hesaplanıp bordroları basılmakta ve bankaya gönderilmektedir. İdare Encümeni, eğitim, mal bildirimi takip edilen işlemlerin içindedir.  

 

Destek Hizmetleri Programı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılmakta olan yemek, temizlik, özel araç hak ediş takibi, lojman, telefon hizmetleri gibi işlemler yapılmaktadır. Güvenlik Görevlilerinin nöbet, puantaj, silah demirbaş, araç tanıtım ve takip işlemlerinin Koruma Güvenlik Programı ile planlanıp yapılmaktadır.

 

Teftiş Projesi Programı
İnceleme ve soruşturma süreç iş ve işlemlerinin takibinin yapılabildiği ve teftişe özel  evrak akışının sağlandığı bir projedir.

 

Hukuk Programı
Hukuk Müşavirliğinde yapılan işleri elektronik ortama taşımak amacıyla yazılan program; dava, icra, oto hasar, görüş beyanı ve borç takibi bu sistem içerisinde yapılmaktadır.

 

Ulaşım Programı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı otomasyon yazılımı ile ulaşım güzergâhlarının belirlenmesi, güzergâh izin işlemlerinin yapılması, zimmet ve ceza formlarının düzenlenmesi, ruhsat işlemleri ve ticari taşıt izin kayıt işlemleri yapılmaktadır. Bu program; Oracle Forms, Reports mimari tabanda geliştirilmiş olup Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır.

 

SGB.NET Programı
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde taşınır işlemleri ve analitik bütçe işlemlerinin yapıldığı bir programdır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu(KİK) ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na uygun sözleşme, şartname, ihale ve Satınalma süreçlerinin de yapılabildiği bir yazılımdır. Harcama Yönetimi,  Bütçe ve Taşınır Mal projeleri birbirleriyle entegre çalışmaktadır.

 

PGS (Personel Geçiş Sistemi)
Hizmet binasında çalışan personelin giriş çıkışlarının takibinin yapılabildiği, izin ve raporların işlenebildiği personel programı ile entegre çalışan programdır. Personellerin saatlik izin durumları için  saatlik  izin formu oluşturulup personellerin giriş çıkış bilgileri üzerine yansıtılmıştır. 

 

Perkotek (Personel Takip Projesi)
Merkez ve bölgelerde çalışan EGO ya bağlı personellerin mevcut vardiyalarına göre giriş ve çıkış takibinin yapıldığı programdır. Her bölge de çalışan müdür ve puantörlere vardiya, yıllık izin, raporlu, saatlik izin vb. girebilme ve kendi bölge personellerin giriş çıkış raporlarını alabileceği yetki verilerek sisteme açık hale getirilmiştir. Genel Bazda Giriş Çıkış Listesi, Kişi Bazında Giriş Çıkış Listesi, Genel Bazda Geç Kalanlar Listesi, Erken Çıkanlar, Devamsızlar Listesi, Elle Müdahale yapılmış Hareketler raporları alınabilmektedir. Raporlar Word veya Excel formatında alınabilmektedir.

 

Varlık Yönetim Sistemi
Kurumsal çatımızın altındaki otobüs filomuzun ve fiziksel parçalarının kontrolünü sağlamamıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir tümleşik yönetim platformudur. İş Emri Yönetimi, Koruyucu Bakım Yönetimi, Arıza bakım Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, stok yönetimi, bakım planlama, yedek parça yönetimi, iş emirleri yönetim süreçlerinin otomatikleştirmesi bu platform üzerinden yapılmaktadır.

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
Kuruluşumuzdaki faaliyetlerin kayıt altına alması, bu bilgilerin paylaşılması ve personelin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir kurum yapısı hedeflenmektedir. Kuruluşumuzda uygulanmasına karar verilen EBYS. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)  ile ilgili çalışmalar Başkanlığımız tarafından başlatılmış olup proje ile ilgili olarak Analiz çalışmaları tamamlanmıştır. EBYS’de  Oluşturulan iş programı doğrultusunda   Başkanlıklara EBYS kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ve birimimiz personeline verilen  EBYS Admin eğitimi tamamlanmıştır. EBYS projesi kapsamında toplamda 507 kişiye kullanıcı eğitimi verilmiştir. 

Programın uygulamasına Kuruluşumuzda 5 Ocak 2015 itibarıyla başlanmıştır.

 

 

geri