BÜTÇE ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 36

 Faks

 (0312) 507 13 43

 

 

MİSYONU
Kurumsal gelişim faaliyetlerini planlamak, birimler arası koordinasyonu sağlamak ve Kuruluşumuz kaynaklarının   ilgili mevzuata, Stratejik Planımıza ve bütçemize   en etkin,  en verimli,  en şeffaf ve  en hesap verilebilir şekilde kullanılmasını  sağlamaktır.

 

VİZYONU
Kuruluşumuzun seçilen hedeflerine ulaşması  için, politika ve stratejilerin karar süreçlerinde yönetime fikir üreten bir birim olması ve dengeli , disiplinli programlarla mali yönden çok güçlü  bir kurumsal yapıya sahip olmasıdır.

 

İLKELERİ 

  • İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla Güvenilirlik,
  • İşlem ve Uygulamalarda Hukuka Uygunluk,
  • Hizmet sunumlarında uygunluk ve yerindelik prensibinden hareketle Etkinlik,
  • Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik,
  • Karar ve değerlendirmelerde Açıklık,
  • Hizmet sunumlarında Adalet,
  • Yaklaşımda Eşitlik,
  • Çalışmalarda Ekip Ruhu,
  • Araştırma ve uygulamalarla Sürekli Gelişim,
  • Sürekli gelişim için Sürekli Eğitim,

 

GÖREVLERİMİZ

1. Kuruluşumuzun geleceğe ilişkin amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Planını ve Performans Programını hazırlamak,
2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Mali Yılı Bütçesini, Stratejik Plan ve yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve Kuruluşumuz faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
3. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve Bütçe Kesin Hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
5. Kuruluşumuz birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, Kuruluşumuzun faaliyet sonuçlarını gösteren Faaliyet Raporunu hazırlamak,
6. Kuruluşumuz mülkiyetinde Kuruluşumuza tahsisli olan ya da Kuruluşumuzun kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak,
7. Kuruluşumuzun yatırım projelerini izlemek amacıyla yatırım projelerini izleme raporunu hazırlamak, İl Koordinasyon Kuruluyla ilgili yazışmaları yapmak,
8. Kuruluşumuzun üst yöneticisinin stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerin uygulanmasını denetleyebilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
9. Kuruluşumuza ait brifing raporlarını ve sunumlarını hazırlamak ve güncel tutmak,
10. Kuruluşumuzla ilgili istatistiki bilgileri derlemek ve bu bilgilerin raporlanmasını yapmak,
11. Kuruluşumuzun diğer kuruluşlar nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
12. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
13. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
14. Mali tabloların zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlamak,
15. Hesap bilgileri ve veri girişlerinin aksatılmadan günlük olarak sisteme girilmesini, ilgili servis ve birimlerle koordineli günlük hesap iş ve işlemlerinin kapatılmasını sağlamak,
16. Yardımcı hesapları da kapsayacak şekilde her ay sonu düzenlenecek mizan cetveli ve diğer mali tabloların hazırlanmasını sağlamak,
17. Hesap bilgilerinin sağlıklı tutulup izlenmesini, ihtiyaç duyulduğu her an istenen mali bilgilere anında ulaşılabilir hale getirilmesini sağlamak,
18. Aylık dönemlere ait hesap bilgilerinin dönemi takip eden ay sonuna kadar Maliye Bakanlığının “KBS” sistemine girişlerini yapmak,
19. Yönetim dönemi hesabını çıkarmak,
20. Kuruluşumuzun kaynaklarının arttırılması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak,
21. Kuruluşumuzun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
22. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
23. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
24. Kuruluşumuzun üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
25. Kuruluşumuzun faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
26. Kuruluşumuzu ilgilendiren mevzuat taslaklarını Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre incelemek ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak son şeklini vermek ve yürürlüğe girmesi için iş ve işlemlerini yürütmek,
27. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

geri