BÜTÇE ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 36

 Faks

 (0312) 507 13 43

 E-posta

 butcemali@ego.gov.tr

 

Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Başkanlığımız, hizmet binamızda 326 m2’lik yerleşim üzerinde konuşlanmıştır.

 

MİSYONU
Yasalar çerçevesinde Kuruluşumuz kaynaklarının Stratejik Plana uygun ve bütçe içerisinde etkin ve doğru kullanımını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 

VİZYONU
Harcama birimleri ile koordineli olarak bütçenin en etkin, en verimli ve en ekonomik kullanımını sağlamak.

 

İLKELERİ 

 • İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla Güvenilirlik,
 • İşlem ve Uygulamalarda Hukuka Uygunluk,
 • Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik,
 • Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik,
 • Karar ve değerlendirmelerde Açıklık,
 • Hizmet sunumlarında Adalet,
 • Yaklaşımda Eşitlik,
 • Çalışmalarda Ekip Ruhu,
 • Araştırma ve uygulamalarla Sürekli Gelişim,
 • Sürekli gelişim için Sürekli Eğitim,

 

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Başkanlığımızın Amaç ve Hedefleri

 • Genel Müdürlüğümüzün mali yapısını güçlendirmek,
 • Genel Müdürlüğümüzün mali yapısını güçlendirmek amacıyla giderleri azaltıcı, gelirleri artırıcı önlemleri alarak kurumsal performansı artırmak.
 • Bütçe-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişim teknolojileri üst düzeyde kullanılacak ve güncel tutulacaktır.

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

 • Performans programının hazırlanması,
 • Bütçenin hazırlanması,
 • Kesin hesabın çıkartılması,
 • Maliye Bakanlığı KBS sistemine mali bilgilerin girilmesi.

 

SUNULAN HİZMETLER

Gelirler ile İlgili Hizmetler

 • Gelirlerin Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri
 • İlişik Kesme İşlemleri
 • Bildirim Suretleri Düzenleme İşlemleri

 

Giderler ile İlgili Hizmetler

 • Gider Belgelerinin Kontrolü İşlemleri
 • Giderlerin Hak Sahiplerine Ödenmesi İşlemleri
 • Avans ve Kredilerin Ödenmesi ve Takibi İşlemleri

 

Bütçe Şube Müdürlüğü

 • Genel Müdürlüğümüzün Bütçesinin Oluşturulması
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
 • Bütçe Raporlarının ÜretilmesiÖdeneklerin Takibi İşlemleri
 • Ödenek Aktarma İşlemleri
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Kesin Hesabın Hazırlanması

 

Muhasebe Şube Müdürlüğü

 • Dönem Başı Kayıtlarının Yapılması
 • Dönem Sonu Kayıtlarının Yapılması
 • Ay Sonu Kayıtlarının Yapılması
 • Mali Raporların Üretilmesi ve İlgili Makamlara Sunulması
 • Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
 • Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
 • Banka Kayıtlarının Takibi ve Muhasebeleştirilmesi
 • Aylık Beyannamelerin Hazırlanması ve Ödenmesi
 • Borç ve Alacakların Takibi, Tahsili ve Ödenmesi
 • Terkin, Ret ve İade İşlemleri

 

Gelir Şube Müdürlüğü

 • Halk otobüsleri, özel toplu taşım araçları biletlerinin verilmesi ile durak katılım payları, uygunluk, ruhsat harcı ve cezaya ait tahsilatlar da dahil her türlü tahsilatı yaparak kurumun anlaşmalı bankasına ve veznesine yatırılması işlemlerini yapar,
 • Elektronik Ücret Toplama sitemi ile ilgili hesap mutabakatı açısından iş ve işlemleri yapar,

 

Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

 • İç Kontrol Sisteminin Kurulması
 • İç Kontrol Standartlarının Oluşturulması
 • Ön mali Kontrol İşlemleri
 • Uygun Görüş Verilmeyenlerin Raporlanması

 

Genel Müdürlüğümüz Personeli ile İlgili Hizmetler

 • İşçi Ücretlerinin ve Diğer Ödemelerinin Ödenmesi
 • Memur Maaş ve Diğer Ödemelerinin Ödenmesi
 • Aylık Bildirimlerinin İlgili Kurumlara Yapılması
 • Stajyer Öğrenci Ücretlerinin Ödenmesi
 • Kursiyerlerin Ücretlerinin Ödenmesi
 • Vekalet Ücretlerinin Ödenmesi

 

Emanet İşlemler İle İlgili Hizmetler

 • Teminatların Alınması, Saklanması ve Ödenmesi
 • Emanetlerin Alınması, Saklanması ve Ödenmesi

 

Genel Müdürlüğümüzün Taşınırları İle İlgili Hizmetler

 • Taşınır Mal Yönetmeliği uygulamalarının yürütülmesi

 

Eğitim Hizmetleri

 • Gerek Duyulan Konularda Genel Müdürlüğümüz Personeline Eğitim Verilmesi
 • İhtiyaç Duyulan Konularda Eğitim Alınması

 

Diğer Hizmetler
Harcama Birimlerinin İstedikleri Raporların Hazırlanması
Dış Kurumların İstedikleri Raporların Hazırlanması
Genel Müdürlük Makamı Tarafından İstenilen Raporların Hazırlanması
Harcama Birimlerine Danışmanlık Hizmetleri

 

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 “İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar

 Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.

İdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür.

Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.”

“Kontrol yetkisi

Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler birimi yöneticisi, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür.

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir.”

“Ön malî kontrolün niteliği Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ön Mali Kontrol Uygulamaları ve Harcama Süreçleri:  Maliye Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı’nın uygulama ve tebliğleri doğrultusunda güncellenerek zaman içinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilerek uygulanmaya çalışılacaktır.

 

TARİHÇE, YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

1. Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tarihçesi

EGO Genel Müdürlüğü 4325 sayılı kanunla kurulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı, tüzel kişiliği olan ve kamusal görev yapan bir kuruluştur. Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hazırlanarak, 10 Mayıs 2003 tarihinde, Gazeteciler Cemiyetinin yayın organı olan “24 SAAT “ Gazetesinde (Basın A–16945) 187 kod ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Norm kadro uygulamaları ve 2007 yılında yenilenip yürürlüğe giren “Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereği 16.02.2010 tarih ve 2010/26 sayılı İdare Encümeni Kararı ile Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışmalarına İlişkin YÖNERGE kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 2003 Yılında yayınlanarak yürürlüğe giren YÖNETMELİK ise İdare Encümeninin 08.03.2011 tarih ve 2011/10 sayılı kararı ile iptal edilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin13.05.2011 tarih ve 1434 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu iptal kararı 16 Haziran 2011 tarihli Anayurt gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Başkanlığımızda iş ve işlemler yürürlükteki Yönerge çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

2. Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Yetkileri

(1) Kuruluşun bütçe, bilanço ve finansman konuları ile ilgili işlemlerini planlamak, yapmak ve zamanında gerekli tedbirleri almak,

(2) Mali istatistikleri hazırlamak,

(3) Aylık mali raporlar hazırlamak, kurum için en uygun maliyet sistemini tespit etmek, işletme ve maliyet muhasebesini uygulamak,,

(4) İlgili birimlerce hazırlanan dokümanlar ışığında tarife hesaplarını yönetmelikte istenilen şekle getirmek, onaylanması ve ilanı ile ilgili işleri yapmak,

(5) Kanunen tutulması gereken ana defterlerle yardımcı defterleri tutmak,

(6) İlgili mevzuat çerçevesinde kurum gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsilatını yürütmek, tahakkuk eden borçların ödemelerini yapmak,

(7) Kuruluşumuz Yıllık iş programının ve bütçenin zamanında hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak,uygulanmasını izlemek ve aksaklıkları giderecek tedbirleri almak,

(8) Birimlerce yapılan yıllık iş programı kadro ve bütçe çalışmalarının Genel Müdürlükçe bildirilen esaslara ve bütçe tekniğine göre uygunluğunu temin ve kontrol etmek.

(9 ) Toplu taşım kartı satmak için kuruluşumuza müracaat edenlerle abonelik sözleşmesi yapmak,

(10) 5018 Sayılı Kanunun uygulanmasında iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmek

(11) Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak

(12) Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmaktır. 

 

3. İdari Yapı

Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, kendi içerisinde dört ayrı Müdürlükten oluşmaktadır. Bunlar;

 1. Bütçe Şube Müdürlüğü
 2. Muhasebe Şube Müdürlüğü
 3. Gelir Şube Müdürlüğü
 4. Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

 

 

 

geri