OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 12 12

 Faks

 (0312) 507 12 31

 

MİSYONUMUZ
Modern şehir hayatının ihtiyaç duyduğu toplu taşıma gereksinimini, yüksek teknoloji çözümlerini kullanarak planlayıp, programlayarak, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek filo ve gereksinimleri oluşturup, başkentin toplu taşıma konusundaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak.

 

VİZYONUMUZ
Yolcu memnuniyetine odaklı çevre ve insan sağlığını gözeterek,  kentimizin toplu taşıma sistemini, 21. Yüzyılın toplu taşıma problemlerini çözümlemede lider konumuna getirmek; gelişen teknolojik imkânları kullanarak Ankara halkına kaliteli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektir.                                                                                    

Ankara halkının ortak çıkarlarını ve kamu yararını gözeten, doğal ve tarihsel çevrenin korunduğu, halkın demokratik katılımını esas alan bir planlamayla yürütülen toplu taşıma projelerini hayata geçirmek; Ankara’da otobüsleri en etkin biçimde kullanarak Raylı sistemle, Ö.H.O ve Ö.T.A araçları ile desteklenmiş bir toplu taşıma sistemi oluşturup, uygulamaya koymak; akıllı ulaşım sistemleri ile ( akıllı durak, araç içi bilgilendirme ekranı, araç içi güvenlik kameraları, elektronik ücret toplama sistemi, ulaşım bilgi sistemi) planlı bir şekilde toplu taşımayı etkinleştirmek; rahat, güvenli ve ekonomik ulaşım modellerinin yanı sıra bu amacı destekleyecek biçimde caydırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

HEDEF VE STRATEJİLER:   

Teknolojik Gelişme: Başkentin otobüsle toplu taşıma sisteminin en iyi şekilde yürütülebilmesi için; gelişen teknolojinin takipçisi olup,  gelişmeleri anında kendi sistemi içinde uygular. Maliyet fayda analizi yapılıp, verimliliğin artırılması sağlanır.                                                    

Emniyet: Yolcuların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için, özel eğitime tabi tuttuğu sürücüleri istihdam eder.

Güvenirlik: Taşıdığı yolcuların sorumluluğunun bilincinde olarak güvenli ve dakik hizmet verir.

Sürdürülebilirlik: Verimli kaynak tahsisi ve yönetimi ile endüstri ortalamasının üzerinde tasarruf sağlar.

Verimlilik: Kentsel verimliliğe katkıda bulunup, kent alanlarının etkin kullanmasına yardımcı olur.

Çevre Duyarlılık: Geri dönüşümü olamayan kaynakların tüketiminin azaltılması amacıyla araçlar, çevreyi kirletmeyen ve yenilenebilir kaynakların kullanıldığı teknoloji ile donatılmıştır.                                                        

Müşteri Odaklı Hizmet: Sürücülerini müşteri hizmetleri konusunda eğitip, araçların temiz ve konforlu olmasına özen gösterir. Engelli yolcularımızın seyahat edebilmesi için yeterli teknik donanıma sahiptir.

Standartlar: Araç donanımı ve hizmet kalitesi Avrupa Birliği ve dünya standartlarına uygundur.

Kalite: Şehir içi toplu taşıma ile ilgili kalite belgelerine sahip olarak hizmet sunar.

Değerler:

Bütün operasyonlarda eşitlik ilkesinin gözetlenmesi

Ulaşım sektöründe teknolojik gelişmelerin uygulanması

Kaliteli ve düşük fiyatlı hizmetin sunulması

Stratejik Objektifler

Güvenli yoluculuk önlemlerinin azamide tutulması

Altyapıdaki eksikliklerin en aza indirilmesi

Erişimin kolaylaştırması

Ulaşımda harcanan zamanın azaltması

 

 

 YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

1. Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Görev ve Yetkileri

· Başkanlığı ile ilgili yıllık iş programı, kadro ve bütçe tasarılarının hazırlanmasını ve öngörülen tarihte ilgili birimlere sunulmasını sağlamak,

· Şehrin Otobüsle sürdürülen toplu taşıma hizmetlerinin düzenli, güvenli ve sürekli olarak yapılması amacıyla gerekli her türlü önlemi almak, çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

· Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüklerinin, yıllık iş programına uygun olarak işleri yürütmelerini ve Müdürlükler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

· Başkanlık personelinin teknik, idari, hukuki, halkla ilişkiler, sürücü eğitimi v.b. konularda eğitimini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler almak,

· Başkanlıkla ilgili istatistiki bilgilerin kayıtlarının tutulmasını, hazırlanmasını, görev alanına giren konularda araştırmalar yapılmasını, kısa ve uzun vadeli planların yapılmasını sağlamak,

· Başkanlığa ait araçların çalışır durumda etkin, verimli ve ekonomik kullanılmaları için gerekli görülen tüm ekonomik, teknik ve idari önlemlerin alınmasını sağlamak, teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak işletmek veya işlettirmek,

· Otobüs ücret tarifelerinin belirlenmesi için gerekli olan dokümanların hazırlanmasını sağlamak,

· Başkanlık çalışmaları ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet ve performans raporlarının Genel Müdürlük Makamına sunulmasını veya ilgili birim, kişi ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,

· Başkanlığın ihtiyaç duyduğu araç,  gereç, mal, personel ve kadroların teminini sağlamak, görev alanıyla ilgili her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık ve diğer satın alma iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapmak, yaptırmak, iş ve işlemlerini yürütmek,

· Toplu taşıma araçlarını kullanan Otobüs şoförlerine ve bu kapsamda çalışan özel işletme şoförlerine psiko-teknik test hizmeti ve eğitimi vermek ya da verdirmek,

· Elektronik Ücret Toplama, Araç İçi Yolcu Bilgilendirme, Kamera ve Akıllı Durak Sistemi v.b. işlerle ilgili otobüs ve duraklardaki tespitleri yapmak, bakım-onarım çalışmalarını yapacak sigorta ya da birime bildirmek, yapılan çalışmaları denetlemek,

· Başkanlığın her türlü taşınır ve taşınmaz işlemleri ile muayene, kabul ve kontrol işlemlerini yürütmek,

· Bilişim Sistemleri veya direkt gelen yazılı, sözlü talep veya şikayetlerin zamanında cevaplandırılmasını sağlamak, bu konuyla ilgili istatistiki verilerin tutulması ve raporlanmasını hazırlamak, talep ve şikayetlerin azaltılması yönünde çalışıp, yolcu memnuniyetinin artırılması için çalışma yapmak,

· Toplu İş Sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları konusunda birimlerle işbirliği yapmak, uygulamaya yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  Hizmet Alım Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, yüklenici şirketler nezdinde gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol edilmesini sağlamak, denetlemek ve yürütmek, 

· Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

· Kuruluş-Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde sayılan işlerle,  Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

 

2. İdari Yapı

· Destek Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

· Filo Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü

· 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    

· 2. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    

· 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    

· 4. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    

· 5. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    

 

 

3. Otobüs İşletme Şube Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Kendisine bağlı araç ve personelin Yasa, Sözleşme, Tebliğ, Yönetmelik ve Genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak,

· Müdürlüğü ile ilgili işlerin kusursuz olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,  denetimlerde bulunmak

· Araç Arıza Bakım Programı, Personel Takip Sistemi, Araç takip Sistemi, v.b. sistemlerin verimli, ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak,

· Kendisine bağlı birimler arasında işbirliği ve koordinasyon ile görev yapan personelin sorumluluk alanları ile ilgili eğitim ve bilgi verilmesini sağlamak,

· Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

· Müdürlüğü ile ilgili yıllık iş programı, kadro ve bütçe tasarılarını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak,

· Müdürlüğüne bağlı hatlardaki ulaşım hizmetlerinin planlama çalışmalarının yapılarak araç ve personel planının uygulanmasını,  planlama çerçevesinde temizlik, depolama vb. işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yapılmasını,  gerekli önlemlerin alınmasını verimliliğin artırılmasını ve sistemin iyileştirilmesine yönelik tüm konularda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, denetlemek, sevk ve idaresini organize etmek,          

· Bölgedeki araçların trafik ruhsat, plaka, araç devir teslim, muayene, egzoz ölçümü, uygunluk v.b. trafik iş ve işlemlerini yürütmek,

· Kuruluşumuz araçlarının karıştığı trafik kazalarında mevzuat gereklilikleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek,

· Psiko Teknik değerlendirme testi ve Simülatör eğitimine tabi tutulan şoförlere ait muayene kayıt defterinin tutulmasını sağlamak, onaylanan rapor sonuçlarının ilgiliye imza karşılığı teslim edilmesi işlemlerini sonuçlandırmak,

· Kurum Otobüsleri,  Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma Araçlarını servis programlarına uygun olarak çalıştırmak, hareket saati kayıtlarını tutmak, düzenlemek, sevk ve idare etmek, personelinin kılık kıyafeti, sürücü belgeleri ve alkol kontrolünü yapmak/yaptırmak,

· Müdürlükte görevlendirilen Personelle ilgili özlük işlemlerinin onaylanmasını müteakip gerekli işlemleri yapmak, çalışanların imza ve puantaj cetvellerinin tutulmasını sağlamak,

· Bölgelerde gerçekleşen kaza, hasar vb. konularda istastistiki verileri tutmak ve ilgili birimlerle paylaşmak,

· Müdürlük bina, tesis, araç ve gereçlerinin yangına v.s türlü tehlikeye karşı korunması için gerekli önlemleri almak, yangın malzemelerini temin etmek, korumak, periyodik kontrollerini yaptırmak, yangını haber vermek ve ilk müdahaleyi yapmak,

· Bilişim Sistemleri veya direkt gelen yazılı, sözlü talep veya şikayetlerin zamanında cevaplandırılmasını sağlamak, bu konuyla ilgili istatistiki verilerin tutulması ve raporlanmasını hazırlamak, talep ve şikayetlerin azaltılması yönünde çalışıp, yolcu memnuniyetinin artırılması için çalışma yapmak,

· Toplu İş Sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları konusunda birimlerle işbirliği yapmak, uygulamaya yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  Hizmet Alım Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, yüklenici şirketler nezdinde gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol edilmesini sağlamak, denetlemek ve yürütmek, 

· Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak,   

· Daire Başkanlığına ve sıralı üst amirlerine karşı sorumlu olmak,

· Bölgenin her türlü taşınır ve taşınmaz işlemlerini yürütmek, bina, tesis, araç, tezgah ve gereçlerin yangına ve her türlü tehlikeye karşı korunması için gerekli önlemleri almak/aldırmak, muayene kabul ve kontrol işlemlerini yürütmek

· Müdürlüğün her türlü enerji ve haberleşme sarfiyatında tasarruf tedbirlerini almak,

· Müdürlüğün her türlü demirbaş, kırtasiye, basılı belge, bilgisayar sarf, giyecek, yiyecek, içecek gereksinimlerinin karşılanması, korunması, dağıtımı, kayıtlara işlenmesini ve teslimini sağlamak,

· Bölge bina ve tesisleri ile hareket noktalarının yapım, inşaat, bakım- onarım, tadilat ve çevre düzenlemesi işlerini yapmak/yaptırmak, bunlara ilişkin giderler ile elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb. faturaların zamanında ödenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

· İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önlemleri almak, önlemlerin uygulanmasını sağlamak,

· Bölgede ve hareket noktalarında mevcut ısıtma, soğutma, ve havalandırma sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarını mevsim şartlarına uygun olarak yapmak/ yaptırmak,            

· Çalışma alanına giren ve ilgili mevzuat ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,

· Şube Müdürü,  sıralı üst amirlerine karşı sorumlu olup, verilen tüm iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yapmakla yükümlüdür,

· Kuruluş Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma Araçlarını servis programlarına uygun olarak çalıştırmak, hareket saati kayıtlarını tutmak, düzenlemek, sevk ve idare etmek, personelinin kılık kıyafeti, sürücü belgeleri ve alkol kontrolünü sağlamak,

· Durakta bekleyen araçların motorlarını kesinlikle stop ettirmek, araçları hırsızlık, saldırı, sabotaj gibi risk taşıyan yerlerde güvenli alanlara park ettirmek, kış şartlarında veya eğimli yerlerde araçlara takoz konmasını sağlamak,

· Ulaşımla ilgili her türlü olumsuzluklar, ölümlü veya büyük hasarlı kaza, dış tehdit, toplumsal olay, sabotaj ve benzeri olayları anında üst amirlere bildirmek,

· Telsiz, telefon veya şahsen Üst amirler tarafından bildirilen talimatlar  ile denetlenen hareket noktasıyla ilgili notlar, emir defterine tarih ve saat belirtilerek yazmak, personel bilgilendirmek,  gerekli olanları yazılı olarak panoda ilan etmek,

· Özel servislere verilecek EGO araçlarının tahsislerini yaparak evrakları düzenlemek,

· Günlük araç ve servis programları, durak yerleri, hat ve güzergahlarla ilgili sürekli olarak hatlarda denetim yapmak, yolcu istatistikleri ile ilgili çalışmalar yürütmek, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve verimliliğin artırılması ile ilgili önerileri amirlerine sumak,  gerektiğinde ilgili personel ile ilgili işlem yapmak,

· Mevsim şartlarına uygun yazlık veya kışlık lastikli araç kullandırmak, olumsuz hava şartlarında gerektiğinde zincir taktırmak,  yağ, su ve yakıt ikmallerini sağlamak,

· Şoförlere ve diğer personele görevleri ile ilgili eğitimler vermek, şoförlerin sürüş teknikleri, halkla ilişkiler, v.b. konularda gelişiminin sağlanması için çalışmalar yürütmek,

· Personel görev değişiminin düzenli bir şekilde aksamadan gerçekleşmesini sağlamak,

· Hareket Noktalarındaki araçların Araç Takip Sistemi ve Apel Programı ile takibini yapmak, kurallara uymayanlarla ilgili uyarılarda bulunmak, gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

· Verilen servislerle ilgili her türlü raporlama, tutanak, yol kağıdı, vb. yazışmaların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

· Araç Sevk Amirliği, Başşoförlük ve Hareket Noktaları arasında araçların sevk ve  idarelerinde  işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak,

· Çalışma alanına giren ve ilgili mevzuat ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlü olup, üst makamların Kanun, yönetmelik, tüzük, karar, yönerge ve genelgeler doğrultusunda vereceği görevleri yerine getirmek,

· Şube Müdürü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumlu olup, Şube Müdürü tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapmakla yükümlüdür.

 

 

 

 

 

Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Bölgeleri İletişim Bilgileri
Bölge Adı Santral Telefonu Büro Telefon
1. BÖLGE ÇANKAYA 0 312 490 24 20 0 312 490 24 23
2. BÖLGE YENİMAHALLE 0 312 385 28 45 0 312 385 28 45 / 117-107
3. BÖLGE MAMAK 0 312 391 82 00 0 312 391 83 11
4. BÖLGE ALTINDAĞ - KEÇİÖREN 0 312 384 62 67 0 312 384 14 49
5. BÖLGE SİNCAN - ETİMESGUT 0 312 272 20 84 0 312 272 35 81

 

geri