OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 12 12

 Faks

 (0312) 507 12 31

 E-posta

 otobusisletme@ego.gov.tr

 

 

 

MİSYONU
Başkanlığımızca verilmekte olan toplu taşıma hizmetinin zamanında, sürekli, katılımcı, şeffaf, sorgulanabilen, müşteri memnuniyeti esaslı, hizmet alanlarının yaşam ve toplu taşımacılık hizmetinden beklentilerini karşılayan hizmeti sunmak.

 

VİZYONU
Otobüs işletmeciliğinde önde giden, örnek alınan işletme olmak.

 

DEĞERLERİ:

 • Kurumsal Gelişim
 • Zamanında Hizmet
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Sürekli Hizmet
 • Kalite ve Nezaket
 • Ekip Çalışması

 

İLKELERİ: 

 • Birimimiz çalışanları sürekli olarak kendilerini geliştirir.
 • Başkanlığımızda zamanında hizmet esastır.
 • Müşteri memnuniyeti her zaman önce gelir.
 • Hizmetlerin sürekli olmasına önem verilir.
 • İşletmemizde kaliteli  hizmet anlayışı ve nazik yaklaşım hakimdir.
 • İşletmemiz çalışanları takım ruhu ile hareket eder.

 

ÇALIŞMALARI: 
Otomasyon Bilgi İşlem ve Kart Üretim Servisi 

 • Daire Başkanlığının yatırım programını hazırlar, Daire Başkanı’na sunar.
 • Daire Başkanlığı’nın diğer birimleriyle koordineli olarak yıllık personel kadro-bütçe programını hazırlar, Daire Başkan’ına sunar.
 • Daire Başkanlığı’nın diğer birimleriyle koordineli olarak yıllık sigorta yapılacak varlıkların listesini hazırlar, Daire Başkanı’na sunar.
 • Daire Başkanlığının diğer birimlerinden toplanan bilgileri değerlendirilmesini, değerlendirilen bu bilgilerin günlük, aylık, yıllık olarak raporlarının alınmasını ve üst makamlara sunumunu sağlar.
 • Bilet İptal ve Otomasyon Sistemi’nin çalışması ve çalıştırılmasını sağlar.
 • Boş manyetik kart ihtiyacını tespit ederek, temin edilmesi için üst makama bilgi verir, öneride bulunur.
 • Manyetik kartları depolanmasını sağlar. Depodaki manyetik kartların sayımının güncel tutulmasını sağlar.
 • Depodaki kartların komisyon oluşturarak yıl sonu sayımını sağlar. 
 • Manyetik kartların talep doğrultusunda ücretlendirilmesini sağlar.
 • Manyetik kartların ücretlendirilmesinden sonra eksik ya da fazla boş kartların tespitini sağlar.
 • Manyetik kartların ücretlendirilmesinden sonra ayrılan kötü (her türlü hatalı) kartların tespitini sağlar. Komisyon oluşturarak kötü kartların imhasını sağlar.
 • Ücretlendirilmiş manyetik kartların; Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelir Müdürlüğü’ne teslim edilmesini sağlar.
 • Toplu taşıma araçlarının üzerine takılan bilet iptal cihazlarının (Validatör) takılmasını, sökülmesini ve çalıştırılmasını sağlar.
 • Toplu taşıma araçlarının üzerindeki bilet iptal cihazlarının bakım ve onarımının yapılmasını sağlar.
 • Toplu taşıma araçlarının içeri girişlerinde cihazlar üzerindeki bilgilerin toplanması, toplanan bilgilerin Ana Bilgi İşlem Merkezi’ne ulaştırılmasını sağlar.
 • Ana Bilgi İşlem Merkezi’ne ulaştırılan bilgilerin değerlendirilmesini, değerlendirilen bilgilerin uygulama birimlerine iletilmesini sağlar.
 • Sistemde kullanılan bilgisayar ve yardımcı cihazların bakım ve onarımının yapılmasını sağlar.Programları güncellemek yenilikler ile fiyat artışı, transfer süresini vb. programda yapılan her türlü değişikliği sistemde uygulamayı sağlar.
 • Servisini ilgilendiren yasa, tüzük, karar, yönetmelik, genelge, yönergeleri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri takip eder,uygulanmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 • Kendi servisi ile ilgili iş programını hazırlar. Demirbaş, kırtasiye ihtiyacını belirler, Başkana sunar.
 • Daire Başkanı’nın ve üst makamların yasa, tüzük, karar, yönetmelik, genelge, yönergeler doğrultusunda vereceği görevleri yerine getirir.

 

 YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

1. Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Görev ve Yetkileri

 • Başkanlığı ile ilgili yıllık iş programı, kadro ve bütçe tasarılarının hazırlanmasını ve öngörülen tarihte ilgili birimlere sunulmasını sağlamak,
 • Şehrin ulaşım hizmetlerinin düzenli, güvenli ve sürekli olarak yapılması amacıyla gerekli her türlü önlemi almak, çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüklerinin, yıllık iş programına uygun olarak işleri yürütmelerini ve Müdürlükler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Başkanlık personelinin teknik, idari, hukuki, halkla ilişkiler, sürücü eğitimi v.b. konularda eğitimini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler almak,
 • Başkanlıkla ilgili istatistiki bilgilerin kayıtlarının tutulmasını, hazırlanmasını, görev alanına giren konularda araştırmalar yapılmasını, kısa ve uzun vadeli planların yapılmasını sağlamak,
 • Başkanlığa ait araçların çalışır durumda etkin, verimli ve ekonomik kullanılmaları için gerekli görülen tüm ekonomik, teknik ve idari önlemlerin alınmasını sağlamak, teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak işletmek veya işlettirmek,
 • Otobüs ücret tarifelerinin belirlenmesi için gerekli olan dokümanların hazırlanmasını sağlamak,
 • Başkanlık çalışmaları ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet ve performans raporlarının Genel Müdürlük Makamına sunulmasını veya ilgili birim, kişi ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,
 • Başkanlığın ihtiyaç duyduğu araç,  gereç, mal, personel ve kadroların teminini sağlamak, görev alanıyla ilgili her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık ve diğer satın alma iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapmak, yaptırmak, iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Toplu taşıma araçlarını kullanan hareket şoförlerine ve müracaatta bulunan sürücülere psiko teknik test hizmeti ve eğitimi vermek ya da verdirmek,
 • Elektronik Ücret Toplama, Araç İçi Yolcu Bilgilendirme, Kamera ve Akıllı Durak Sistemi v.b. işlerle ilgili yüklenici firmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, işlettirmek, bakım-onarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak ve yapılan çalışmaları denetlemek,
 • Elektronik Ücret Toplama Sistemindeki veriler ile ilgili Ana Bilgi İşlem Merkezi’ne ulaştırılan bilgilerin değerlendirilmesini, değerlendirilen bilgilerin uygulama birimlerine iletilmesini sağlamak,
 • Başkanlığın her türlü taşınır ve taşınmaz işlemleri ile muayene, kabul ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 • Bilişim Sistemleri aracılığıyla, yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
 • Toplu İş Sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları konusunda birimlerle işbirliği yapmak, uygulamaya yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  Hizmet Alım Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, yüklenici şirketler nezdinde gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol edilmesini sağlamak, denetlemek ve yürütmek, 
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Kuruluş-Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde sayılan işlerle,  Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

 

2. İdari Yapı

 • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • İşletme Yönetimi Şube Müdürlüğü
 • Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
 • Filo Yönetim Şube Müdürlüğü    
 • 1. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    
 • 2. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    
 • 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    
 • 4. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    
 • 5. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü    

 

 

3. Otobüs İşletme Şube Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları

    1, 2, 3, 4 ve 5 nci Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • Kendisine bağlı araç ve personelin Yasa, Sözleşme, Tebliğ, Yönetmelik ve Genelgelere uygun olarak çalışmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak,
 • Müdürlüğü ile ilgili işlerin kusursuz olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,  denetimlerde bulunmak
 • Araç Arıza Bakım Programı, Personel Takip Sistemi, Araç takip Sistemi, Kamera Sistemleri, Ücret Toplama Sistemi v.b. sistemlerin verimli, ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Kendisine bağlı birimler arasında işbirliği ve koordinasyon ile görev yapan personelin sorumluluk alanları ile ilgili eğitim verilmesini sağlamak,
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Müdürlüğü ile ilgili yıllık iş programı, kadro ve bütçe tasarılarını hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak,
 • Müdürlüğüne bağlı hatlardaki ulaşım hizmetlerinin planlama çalışmalarının yapılarak araç ve personel planının uygulanmasını,  planlama çerçevesinde temizlik, depolama vb. işlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yapılmasını,  gerekli önlemlerin alınmasını verimliliğin artırılmasını ve sistemin iyileştirilmesine yönelik tüm konularda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, denetlemek, sevk ve idaresini organize etmek,          
 • Bölgedeki araçların trafik ruhsat, plaka, araç devir teslim, muayene, egzoz ölçümü, uygunluk v.b. trafik iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Kuruluşumuz araçlarının karıştığı hafif hasarlı trafik kazalarında anlaşma neticesinde karşı araç sahibi şoförünün, Kuruluşun hasar ve gelir yoksunluğunu ödemeyi kabul ettiği takdirde, hasar çizelgesinden parasal tutarını ve gelir yoksunluğunu belirleyerek yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre makbuz karşılığında tahsil ederek olayı izleyen ilk iş günü Kuruluş veznesine yatırmak,                   
 • Psiko Teknik değerlendirme testine tabi tutulacak ve Similatör Eğitimine katılarak değerlendirme testine giren şoförlere ait muayene kayıt defterinin tutulmasını sağlamak, onaylanan rapor sonuçlarının ilgiliye imza karşılığı teslim edilmesi işlemlerini sonuçlandırmak,
 • Kurum Otobüsleri,  Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma Araçlarını servis programlarına uygun olarak çalıştırmak, hareket saati kayıtlarını tutmak, düzenlemek, sevk ve idare etmek, personelinin kılık kıyafeti, sürücü belgeleri ve alkol kontrolünü yapmak/yaptırmak,
 • Müdürlükte görevlendirilen Personelle ilgili özlük işlemlerinin onaylanmasını müteakip gerekli işlemleri yapar, çalışanların imza ve puantaj cetvellerinin tutulmasını sağlamak, puantajlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak,
 • Bölgelerde gerçekleşen kaza, hasar vb. konularda istastistiki verileri tutmak ve ilgili birimlere sunmak,
 • Müdürlüğünün her türlü taşınır ve taşınmaz işlemleri ile muayene, kabul ve kontrol işlemlerini yürütmek,    
 • Müdürlük bina, tesis, araç ve gereçlerinin yangına v.s türlü tehlikeye karşı korunması için gerekli önlemleri almak, yangın malzemelerini temin etmek, korumak, periyodik kontrollerini yaptırmak, yangını haber vermek ve ilk müdahaleyi yapmak,
 • Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
 • Toplu İş Sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları konusunda birimlerle işbirliği yapmak, uygulamaya yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  Hizmet Alım Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, yüklenici şirketler nezdinde gerekli tedbirleri almak, takip ve kontrol edilmesini sağlamak, denetlemek ve yürütmek, 
 • Otobüs İşletme Dairesi Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak,   
 • Daire Başkanlığına ve sıralı üst amirlerine karşı sorumludur.
 • Bölgenin her türlü taşınır ve taşınmaz işlemlerini yürütmek, bina, tesis, araç, tezgah ve gereçlerin yangına ve her türlü tehlikeye karşı korunması için gerekli önlemler almak,
 • Müdürlüğün her tür enerji ve haberleşme sarfiyatında israfı önleyici tedbirleri almak,
 • Müdürlüğün her türlü demirbaş, kırtasiye, basılı belge, bilgisayar sarf, giyecek, yiyecek, içecek gereksinimlerinin karşılanması, korunması, dağıtımı, kayıtlara işlenmesini ve teslimini sağlamak,
 • Bölge bina ve tesisleri ile hareket noktalarının yapım, inşaat, bakım- onarım, tadilat ve çevre düzenlemesi işlerini yapmak/yaptırmak, bunlara ilişkin giderler ile elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb. faturaların zamanında ödenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önlemleri almak, önlemlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Bölgede ve hareket noktalarında mevcut ısıtma, soğutma, ve havalandırma sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarını mevsim şartlarına uygun olarak yapmak/ yaptırmak,            
 • Bilişim sistemlerinden gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek, cevaplandırmak, önlem almak, istatistiki verileri tutmak,                                 
 • Çalışma alanına giren ve ilgili mevzuat ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,
 • Şube Müdürü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumlu olup, Şube Müdürü tarafından verilen diğer işleri mevzuata uygun olarak yapmak,
 • Kurum Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma Araçlarını servis programlarına uygun olarak çalıştırmak, hareket saati kayıtlarını tutmak, düzenlemek, sevk ve idare etmek, personelinin kılık kıyafeti, sürücü belgeleri ve alkol kontrolünü sağlamak,
 • İstirahat veya başka sebeple durakta bekleyen araçların motorlarını kesinlikle stop ettirmek, araçları hırsızlık, saldırı, sabotaj gibi risk taşıyan yerlerde güvenli alanlara park ettirmek, kış şartlarında veya eğimli yerlerde araçlara takoz konmasını sağlamak,
 • Ulaşımla ilgili her türlü olumsuzluklar, ölümlü veya büyük hasarlı kaza, dış tehdit, toplumsal olay, sabotaj ve benzeri olayları anında üst amirlere bildirmek,
 • Telsiz, telefon veya şahsen Üst amirler tarafından bildirilen talimatlar  ile denetlenen hareket noktasıyla ilgili notlar, emir defterine tarih ve saat belirtilerek yazmak, personel bilgilendirmek,  gerekli olanları yazılı olarak panoda ilan etmek,
 • Özel servislere verilecek EGO araçlarının tahsislerini yaparak evrakları düzenlemek,
 • Günlük araç ve servis programları, durak yerleri ile hat ve güzergahlarla ilgili sürekli olarak hatlarda denetim ve yolcu istatistiği çalışmaları yapmak, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve verimliliğin artırılması ile ilgili önerileri amirlerine iletmek,  ilgili personeli uyarmak,
 • Mevsim şartlarına uygun yazlık veya kışlık lastikli araç kullandırmak, olumsuz hava şartlarında gerektiğinde zincir taktırmak,  yağ, su ve yakıt ikmallerini sağlamak,
 • Şoförlere ve diğer personele görevleri ile ilgili üstün sürüş teknikleri, halkla ilişkiler, v.b. eğitimlerin verilmesini, Personel görev değişiminin düzenli bir şekilde aksamadan gerçekleşmesini sağlamak,
 • Hareket Noktalarındaki araçların Araç Takip Sistemi ve Apel Programı ile takibini yapmak, kurallara uymayanlarla ilgili Hareket Noktalarını uyarmak, işlem yapılmasını sağlamak,
 • Servis ile ilgili her türlü rapor, tutanak, yol kağıdı,  ve yazışmaların ve dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,
 • Araç Sevk Amirliği, Baş şoförlük ve Hareket Noktaları arasında araçların sevk ve  idarelerinde  işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak,
 • Bilişim Sistemleri aracılığıyla yazılı, sözlü, gelen şikayetlerin cevaplandırılmasını, istatistiklerinin tutulmasını ve raporlanmasını yapmak, şikayetlerin ve soruşturmaların azaltılması ve yolcu memnuniyetinin artırılması için önlem almak,
 • Çalışma alanına giren ve ilgili mevzuat ve yönetmelik ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlü olup, üst makamların Kanun, yönetmelik, tüzük, karar, yönerge ve genelgeler doğrultusunda vereceği görevleri yerine getirmek,
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak görev alanına giren yazıların elektronik ortamda yazılmasını, kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını, gelen ve giden yazıların kayıtlarının tutulmasını, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Şube Müdürü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumlu olup, Şube Müdürü tarafından verilen diğer işleri mevzuata uygun olarak yapmak.

 

 

 

 

 

 

Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Bölgeleri İletişim Bilgileri
Bölge Adı Santral Telefonu Büro Telefon
1. BÖLGE ÇANKAYA 0 312 490 24 20 0 312 490 24 23
2. BÖLGE YENİMAHALLE 0 312 385 28 45 0 312 385 28 45 / 117-107
3. BÖLGE MAMAK 0 312 391 82 00 0 312 391 83 11
4. BÖLGE ALTINDAĞ - KEÇİÖREN 0 312 384 62 67 0 312 384 14 49
5. BÖLGE SİNCAN - ETİMESGUT 0 312 272 20 84 0 312 272 35 81

 

geri