İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 33

 Faks

 (0312) 507 12 97

 

VİZYONU: Yetenekli personel, nitelikli eğitim, yüksek imaj, etik değerlere bağlılık ve etkili ekip anlayışı ile hedeflerine ulaşmak. 

 

MİSYONU: Yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve norm kadro esasları doğrultusunda personel ataması ve personel yetiştirilmesini sağlamak, EGO Genel Müdürlüğümüzde verimliliği ve performansı artırmak. 


Kuruluşumuz personelini; ödevleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek, personelin değerlendirilmesinde ihtiyacı belirlemek.

 

 

 

 

BAŞKANLIĞIMIZIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

EGO Genel Müdürlüğünün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, 


Genel anlamda insan kaynakları ve hizmet içi eğitim konularında çalışmalar yaparak, alınan kararların ilgili birimlere zamanında iletilmesini ve yapılmasını sağlamak.


Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına ilişkin plan ve programları yapmak.

 

Genel Müdürlüğümüz Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü Hizmet İçi Eğitim çalışmaları ile bu konuda gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek.

 

İDARİ YAPI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, kendi içerisinde üç ayrı Müdürlükten oluşmaktadır. Bunlar;

 1. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 2. Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
 3. Kararlar ve Eğitim Şube Müdürlüğü

 

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Genel Müdürlüğümüzde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Memur, 4857 sayılı İş Kanuna tabi İşçi ve 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre Tam Zamanlı olarak istihdam edilen Sözleşmeli personelin ilk atamadan itibaren Kuruluşumuz ile ilişiği kesilinceye kadar her türlü özlük hizmetlerinin yürütülmesi.

 

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Memur, 4857 sayılı Kanuna tabi İşçi ve 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre Tam Zamanlı olarak istihdam edilen Sözleşmeli personel ile stajyer öğrencilerin maaş ve her türlü hak ve alacaklarına ait tahakkukların yapılması, İşçi ve Sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik işlemlerinin yerine getirilmesi. 

 

Kararlar ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Kuruluşumuzda görev yapan personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerinin sağlanması, görevlerinin gerektirdiği bilgi, tutum ve davranışlara sahip olmalarının sağlanması, çalışan personelin motive edilerek, halkla ilişkilerinde kalitenin yükseltilmesi, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması amacıyla personelin günün şartlarına ve gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetlerin planlamasızının yapılması, sistemli ve sürekli eğitimler düzenlenmesi,
İdare Encümeni raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi.


Amaç ve Hedeflerimiz

 • Başta insan kaynakları olmak üzere her konuda popülizmden uzak bir yönetim sergilemek.
 • Norm kadro kriterlerine ve Genel Müdürlüğümüz personel istihdam politikalarına uygun olarak personel istihdamının sağlanması, ihtiyaç olması halinde sözleşmeli teknik personel ile giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 • Personel maliyetlerimizi en alt düzeyde tutmak, bu suretle yatırıma daha çok para ayırmak,
 • EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde iş arayana iş icat edip iş bulmak yerine, ihtiyaç olan yere yetenekli ve nitelikli eleman bulmak.
 • Genel Müdürlüğümüz personelinin günün şartlarına ve gelişmelere uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak.
 • Kuruluşumuz personelini hizmet içi eğitim, seminer vb eğitimlere tabi tutarak, hizmet verimliliğini artırmak. 


Temel Politikalarımız

 • Etkin Kamu İşletmeciliğinde verimli ve nitelikli personel istihdamını sağlamak,
 • Kamu yönetiminde vizyon ve liderlik anlayışını esas tutmak, 
 • İş analizi ve görev tanımı yapmak,
 • Hizmet içi eğitime önem vermek,
 • Ekip çalışmalarını özendirmek,
 • Çalışan memnuniyetini artırmak,
 • Stratejik planlamayı en üst düzeyde uygulamak, 
 • İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlamak,
 • Kurumsal kapasiteyi artırmak,
 • Yapılan işlerde denetime gerekli önemi vermek,
 • Yapılacak ihalelerde Kuruluş imkânları kullanılarak en ucuz maliyeti ortaya çıkarmak,
 • Şeffaflığı esas almak, 
 • Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaçlarını giderecek ve işin niteliğine göre personel tespit ve tayin etmek, 
 • Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyacı olan personeli uzun ve kısa vadede planlayıp temin etmek,

 

 

geri