İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

  İç Denetim Birimi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 14 61

 Faks

 

 

 

VİZYONU:
Kuruluşumuzun, Ankaralıları huzur ve güven içinde hayata taşıma çalışmalarına sistemli ve disiplinli iç denetim uygulamaları ile değer katmak

 

MİSYONU:
Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini, genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirerek, iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 
DEĞERLERİ:

 • Tarafsızlık ve objektiflik
 • Rehberlik ve kararlılık
 • Saygı hoşgörü ve katılımcılık
 • Gizlilik
 • Yetkinlik (Ehil Olma)

 

İLKELERİ:

 • Verilen görevleri tarafsız,objektif ve bağımsız olarak yapmak esastır.
 • Uluslararası denetim standartlarına ve etik kuralara uygun hareket edilir.
 • Birimimizde saygı,hoşgörü ve katılımcılık esastır.
 • Görevlerin yapılmasında gizlilik önemlidir.
 • Personel seçiminde yeterlik aranır.

 
Stratejik Amaçlar:

 • İç Denetim Biriminin teknolojik, fiziksel ve insan kaynakları olarak altyapısını oluşturmak.
 • İç Denetçilerin mesleki gelişimlerini sağlayıcı tedbirleri almak.
 • Birim Yönergemizi hazırlamak.
 • Genel Müdürlüğümüz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yardımcı olmak.
 • Genel Müdürlüğümüz birimlerinin faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, kalkınma planlarına, stratejik plan ve performans programlarına uygun olarak planlanması ve yürütülmesine yardımcı olmak.

 
Hedefler:

 • İç Denetçilerin Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılmalarını sağlamak.
 • İç Denetçilerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
 • Etkin ve verimli bir denetim ve rehberlik mekanizması oluşturabilmek.
 • Genel Müdür tarafından verilen görevleri en kısa sürede tarafsız ve objektif olarak yerine getirmek.

 


İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın Görev  ve Sorumlulukları:
İç Denetim Birim Başkanlığı Kuruluşun tüm birimlerinin işlem ve faaliyetlerini; risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak İç Denetim faaliyeti yapar.

1) Nesnel risk analizlerine dayanarak idarenin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
2) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 
3) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
4) Kuruluşun harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
5) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
6) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
7) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, Genel Müdüre bildirmek.
8) Kuruluş tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
9) Genel Müdür tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
10) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek. 
11) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
12) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.
13) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

İç denetçiler bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.
 
EGO Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı nın Yasal Dayanağı:
İç denetim, kamu idarelerinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacı ile yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim kavramı kamu kurumlarına 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gelmiştir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kararı ve İç İşleri Bakanlığının 14/08/2006 tarihli ve 7603 sayılı yazısı üzerine,22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 16.maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 2006/10911 sayılı kararıyla EGO Genel Müdürlüğüne 5 adet İç Denetçi Kadrosunun İhdas edilmiş olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve bu kanuna tabi olarak çıkartılmış Yönetmelik, Tebliğ ve sair mevzuatta uygun olarak faaliyetini sürdürmek üzere Genel Müdürlük Makamına bağlı olarak İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulması EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeninin 12.03.2007 tarih ve 2007/33 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2007 tarih ve 649 sayılı kararları ile hükme bağlanmış ve 2007 yılı aralık ayı içerisinde 2 adet İç Denetçi ataması yapılmıştır.
 
Mevzuat:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 
4325 Sayılı Kanun 
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Denetçi Adaylarını Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

 

 EGO İç Denetim Birimi Yönergesi 

 

 

 

geri