İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

  İç Denetim Birimi Başkanlığı

 Adres

Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İşhanı Sitesi A Blok No:2 Altındağ / Ankara

 Telefon

 (0312) 306 84 84

 Faks

 

 

 

VİZYONU:
Kuruluşumuzun, Ankaralıları huzur ve güven içinde hayata taşıma çalışmalarına sistemli ve disiplinli iç denetim uygulamaları ile değer katmak

 

MİSYONU:
Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini, genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirerek, iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 
DEĞERLERİ:

 • Tarafsızlık ve objektiflik
 • Rehberlik ve kararlılık
 • Saygı hoşgörü ve katılımcılık
 • Gizlilik
 • Yetkinlik (Ehil Olma)

 

İLKELERİ:

 • Verilen görevleri tarafsız,objektif ve bağımsız olarak yapmak esastır.
 • Uluslararası denetim standartlarına ve etik kuralara uygun hareket edilir.
 • Birimimizde saygı,hoşgörü ve katılımcılık esastır.
 • Görevlerin yapılmasında gizlilik önemlidir.
 • Personel seçiminde yeterlik aranır.

 
Stratejik Amaçlar:

 • İç Denetim Biriminin teknolojik, fiziksel ve insan kaynakları olarak altyapısını oluşturmak.
 • İç Denetçilerin mesleki gelişimlerini sağlayıcı tedbirleri almak.
 • Birim Yönergemizi hazırlamak.
 • Genel Müdürlüğümüz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yardımcı olmak.
 • Genel Müdürlüğümüz birimlerinin faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, kalkınma planlarına, stratejik plan ve performans programlarına uygun olarak planlanması ve yürütülmesine yardımcı olmak.

 
Hedefler:

 • İç Denetçilerin Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılmalarını sağlamak.
 • İç Denetçilerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
 • Etkin ve verimli bir denetim ve rehberlik mekanizması oluşturabilmek.
 • Genel Müdür tarafından verilen görevleri en kısa sürede tarafsız ve objektif olarak yerine getirmek.

 


İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın Görev  ve Sorumlulukları:

 

1) İç Denetim Birim Başkanlığı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Müdür adına;

a) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve üst yöneticinin onayına sunmak,

b) Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, üst yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,

c) Genel Müdürlüğün risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,

ç) İç Denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları üst yöneticinin bilgisine sunmak,

d) İç Denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,

e) İç Denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,

f) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,

g) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak,
ğ) İç Denetim Birim Başkanlığının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip İç Denetçi kadrosunu Genel Müdürlüğün insan kaynakları politikaları ile uyumlu olarak oluşturmak ve bunun için gerekli yöntemleri gerçekleştirmek,
h) İç denetim birim yönergesini ve işlem süreçlerini kuruluşun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek,
ı) Üst yöneticiye iç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında belirli aralıklarla bilgi sunmak ve iç denetim alanındaki gelişmeler, en iyi uluslararası uygulamalar konusunda bilgi vermek,
i) Denetim raporlarının raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu kontrol etmek ve bir örneğini İç Denetim Birim Başkanlığında muhafaza etmek,
j) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işleri yürütmek,

 
EGO Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı nın Yasal Dayanağı:
İç denetim, kamu idarelerinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacı ile yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim kavramı kamu kurumlarına 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gelmiştir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kararı ve İç İşleri Bakanlığının 14/08/2006 tarihli ve 7603 sayılı yazısı üzerine,22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 16.maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 2006/10911 sayılı kararıyla EGO Genel Müdürlüğüne 5 adet İç Denetçi Kadrosunun İhdas edilmiş olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve bu kanuna tabi olarak çıkartılmış Yönetmelik, Tebliğ ve sair mevzuatta uygun olarak faaliyetini sürdürmek üzere Genel Müdürlük Makamına bağlı olarak İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulması EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeninin 12.03.2007 tarih ve 2007/33 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2007 tarih ve 649 sayılı kararları ile hükme bağlanmış ve 2007 yılı aralık ayı içerisinde 2 adet İç Denetçi ataması yapılmıştır.
 
Mevzuat:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 
4325 Sayılı Kanun 
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Denetçi Adaylarını Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

 

 EGO İç Denetim Birimi Yönergesi 

 

 

 

geri