GENEL MÜDÜR GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Müdür İdare Encümeni’nin Başkanı ve yüksek yönetici kademesinin başı olarak yasaların verdiği görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Genel Müdürlüğü, idari ve adli yargı organları ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya da ettirir.

 

EGO Genel Müdürü’nün Yetkileri :

1. Yasa ve toplu iş sözleşmeleri uyarınca gündelikli ve geçici işçi çalıştırmaya, ücretlerini ve toplu iş sözleşmesinden doğan diğer öteki sosyal haklarını ödemeye ve tutarlarını kesin hesapla Belediye Meclisi’ne sunmaya,


2. Kuruluşa yasa ile verilen yükümlülükler gereğince sözleşmeler yapmaya,

 

3. Yatırım programlarında belirtilen işler için gerektiğinde gelecek yılları kapsayan yükümlülükler ve satınalma işlerine yönelik girişimler yapmaya (sözleşme tarihinden itibaren 3 yılı aşan süre için Belediye Meclisi), 

 

4. Devlet ve Belediye tarafından yapılacak yardımları harcamaya,


5. Kuruluşta staj yapanlar ile mesleki eğitim gören öğrencilere ve gerektiğinde kuruluş dışından getirilecek, çalıştırılacak uzman kişilere İdare Encümeni’nin tespit edeceği bedel üzerinden yemek yedirmeye,


6. Kadro nedeniyle açıkta kalanlar ile görevine son verilenlerin kuruluşta geçirdikleri çalışma günleri için yasal tazminatlarını ödemeye,


7. Gerekli görülen davaları açtırmaya,


8. Yılı bütçesinde yer almayan ilama dayalı her türlü borçları ödemeye, ödemelerin ödenek aşımı sayılmayıp önceden kabul edilmiş gider olarak kesip hesapla birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunmaya,


9. 657 Sayılı Kanunu değiştiren kanunlar uyarınca yapılacak intibaklardan ve düzenlemelerden dolayı ortaya çıkacak hataların, itirazlı işlemlerin ve yargı organlarının verdikleri karara göre veya yeniden yayınlanacak kanun ve KHK’nin getireceği hükümlere göre yapılacak intibakların düzenlenmesi sonucunda doğacak fazla ödemeleri yapmaya ve bunların ödenek aşımı sayılmayıp kesin hesapla birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunmaya yetkilidir.

 

 

 

geri

Etiketler: EGO Genel Müdürü