İDARE ENCÜMENİ

Genel Müdür İdare Encümeni’nin Başkanı ve yüksek yönetici kademesinin başı olarak yasaların verdiği görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Genel Müdürlüğü, idari ve adli yargı organları ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya da ettirir.

 

İdare Encümeni’nin yetkileri şunlardır:


1. Bütçede gerekli tertipler açmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite,10.03.2006 gün ve 26104 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 36. Maddesinin (2) inci bendindeki Belediye Meclis yetkisinin İdare Encümenine verilmesine,


2. Yıl içinde birimler arasında kadro aktarılmasına,


3. Kuruluş birimlerinde çalışma,kadro ve görev yönünden aktarmalar yapmaya,


4. Personel giderleri bölümünde 657 sayılı yasaya tabi olan personele yasanın 212. Maddesinde belirtilen 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan 19.11.1986 tarih 11220 sayılı kararname ekindeki yönetmelik ve bununla ilgili bütçe uygulama talimatı gereğince yemek vermeye,


5.4325 sayılı yasanın 7/D maddesinde öngörülen 1.-TL yi geçen 2.000. TL ye kadar olan ihtilaflardan sulh ve ibraya,açılmış davalardan ve hükümlerin temyizinden vazgeçmeye ilişkin Belediye Meclisi yetkisinin İdare Encümenine verilmesine,


6. 4325 sayılı kuruluş yasamızın 25.maddesinde “Müesseselerin işletme kısımlarında ve işletmelerde mesai saatleri haricinde çalıştırılmalarına lüzum ve zaruret görülecek memur ve müstahdemlere, mesai saatleri dışında çalışacakları müddetler için Belediye Meclisi’nce tespit edilecek esaslara göre munzam ücret verilebilir.” denilmektedir. Yukarda belirtilen Belediye Meclisi yetkisinin İdare Encümeni’ne verilmesine,


7.Büyükşehir Belediye Başkanının onayı alınmak şartıyla ve yürürlükteki mevzuata göre kuruluş çalışanlarını yurt dışına göndermeye ve harcamalara ,


8.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, yılda toplam iki maaş tutarında ikramiye ile sosyal yardım vermeye, miktarını ve zamanını tespit etmeye, Yetkilidir.  

 

Teşkilat Şeması

Yöneticilerimiz