SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Satın Alma Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 40 / 507 10 50

 Faks

 (0312) 507 13 44

 E-posta

 satinalma@ego.gov.tr

 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle / Ankara adresinde bulunan Başkanlığımız, hizmet binamızda 200 m2’lik yerleşim üzerinde konuşlanmıştır.

 

MİSYONU
Başkanlığımızca, Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde bulunan; mal ve değerlerin satışını yapmak,  taşınır ve taşınmaz mülkleri kiraya vermek, 2886 sayılı kanun gereği ihaleye çıkılması gereken işlerin ihale işlemlerini yürütmek ve Genel Müdürlüğümüze ait reklam işlerinin iş ve işlemlerini yapmaktır. 

 

VİZYONU
Şeffaf, güvenilir, kaynakların doğru kullanıldığı, bilimsel ve teknolojik uygulamaların politika olarak benimsendiği bir birim olmak.

 

DEĞERLERİ 

 • Şeffaflık
 • Ekonomiklik
 • Hesap Verebilirlik
 • Yerindelik
 • Ekip Çalışması
 • Sorumluluk
 • Zamanında Hizmet

 

İLKELERİ 

 • Başkanlığımız iş ve işlemleri şeffaftır.
 • Başkanlığımızda işlerin gerçekleşmesinde ekonomiklik esastır.
 • Satın alma işlerini hesap verebilir şekilde yürütür.
 • Satın alma işlerinde yerindelik esastır.
 • Çalışmalar ekip çalışması şeklinde yürütülür.
 • Başkanlığımız çalışanları üzerindeki sorumluluğun farkındadır.
 • Hizmetin zamanında yapılması esastır.
 • Çalışmalarımız hızlıdır.

 

Eyyüp BAŞAT
Satın Alma Dairesi Başkanı

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Amaç:

Gelir getirici kaynakların satışını yaparak verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmak başkanlığımızın amacı olup bu amaca ulaşmak için;

1- Genel Müdürlüğümüze ait taşınır veya taşınmazların kiralama işlemlerini yürütmek, satışını yapmak, diğer gelir getirici işler ile birlikte hurda satışını ve reklam işlerini de yaparak Kuruluşumuza gelir sağlamak ve verimliliği artırmak,

2- Genel Müdürlüğümüz ile Özel Toplu Taşıma İşleticileri arasında imzalanan sözleşmede Başkanlığı ilgilendiren hükümlere ait iş ve işlemlerini yapmaktır.

 

Hedef:

1- Birimler arası özgüven ve özdenetimi tesis etmek,

2- Dairemizle ilgili olarak Mavi Masa ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki gelen sorulara en kısa zamanda cevap vermek,

3- Taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek,

4- Kiralanacak veya satılacak taşınır ve taşınmazlarla, ilgili birimlerce hazırlanacak teknik şartname doğrultusunda ihale işlemlerini yürütmek ve sözleşmelerini yapmak.

5- Çalışma alanına girmek kaydıyla Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

6- Yapılan ve yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak sorumluluğunda olup, şeffaf bir şekilde herhangi bir kuşkuya yer vermeden gerçekleştirmeye devam etmek.

 

SUNULAN HİZMETLER

1- EGO Genel Müdürlüğün reklam işlerini yürütmek,

2- Genel Müdürlüğümüze ait taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek,kiralama işine ait protokol veya sözleşme yapmak ve takip etmek,

3- Satılacak ya da kiraya verilecek taşınır ve taşınmazların ihale edilmesi aşamasında, şartnamelerin ilgili birimce hazırlanmasına müteakip, diğer işlemlerini yürütmek , sözleşme yapılarak ihale işlem dosyasını uygulama birimine göndermek,

4- Özel toplu taşım araçlarının devir, fesih işlemlerini sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmak ve bu araçlar hakkında resmi makamlarca istenilen bilgileri vermek,

5- Başkanlığımız bünyesinde işlem gören ve önceki yıllara ilişkin dosyaların takibini yapmak,

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre yapılması gereken ihalelerin ilgili birimlerle koordineli olarak Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme Taslağının hazırlanmasını sağlamak,

7- İhale sürecinin başlatılması ile birlikte takibini yaparak sonuçlandırmak,

8- Kuruluşumuz ile Özel Toplu Taşıma İşleticileri arasında imzalanan sözleşmede Başkanlığı ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek,

 

 

TARİHÇE, YETKİ, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE İDARİ YAPI

1. Satın Alma Dairesi Başkanlığı Tarihçesi

EGO Genel Müdürlüğü 4325 sayılı kanunla kurulmuş olup, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı, tüzel kişiliği olan ve kamusal görev yapan bir kuruluştur. Başkanlığımız; Genel Müdürlüğün tüm birimlerinin her türlü mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmet alımlarını gerçekleştirerek, her türlü yedek parça, elektrik, sıhhi tesisat, kırtasiye, temizlik malzemesi, büro malzemeleri, bilgisayar ve sarf malzemelerinin vs. temini, stoklanması ve dağıtımı ile birlikte reklam işlerini; İkmal İnşaat ve Tesis Dairesi Başkanlığı olarak yürütmekte iken, Norm Kadro uygulaması nedeni ile Başkanlığın adı Satınalma Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Norm kadro çalışmalarıyla birlikte Başkanlığımız; Etüt ve Değerlendirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İç Ticaret Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Dış Ticaret Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kalite Kontrol ve Stok Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile faaliyetine devam etmekte iken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2011 tarih ve 2724 kararı ile Etüt ve Değerlendirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Dış Ticaret Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kalite Kontrol ve Stok Hizmetleri Şube Müdürlüklerinin kapatılmasına karar verilmiş olup, İç Ticaret Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ise Ticaret Şube Müdürlüğü olarak hizmetine devam etmesine karar verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinin 16.08.2012 tarih ve 1331 sayılı kararı ile Satınalma Dairesi Başkanlığının mevcut teşkilat yapısına ; İhale İşleri Şube Müdürlüğü ve Kontrol Şube Müdürlüğü kurulması kararlaştırılarak Müdürlük sayısı 3 ‘e çıkarılmıştır.

EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni kararı ile kabul edilen ve T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan EGO Genel Müdürlüğü Kuruluş- Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik, muhtelif tarihlerde değişime uğramış , 2013 yılı itibarıyla EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni kararı ile kabul edilen ve T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan “ YÖNETMELİK” 04/09/2013 tarihli mahalli il gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereği  Satınalma Dairesi Başkanlığı Görev,Yetki ve Sorumluluklarına ait “YÖNERGE” EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümenince 11.02.2014 tarih ve 2014/22 sayılı kararı gereği kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup,  Başkanlığımıza ait iş ve işlemler yürürlükteki Yönerge çerçevesinde yürütülmektedir.

 

2. Satın Alma Dairesi Başkanlığı Görev ve Yetkileri

 • Genel Müdürlüğün reklam işlerini yürütmek,
 • Taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek, kiralama işine ait protokol veya sözleşme yapmak ve takip etmek,
 • Satılacak ya da kiraya verilecek taşınır ve taşınmazların ihale edilmesi aşamasında ,şartnamelerin ilgili birimce hazırlanmasına müteakip, diğer işlemlerini yürütmek,sözleşme yapılarak ihale işlem dosyasını uygulama birimine göndermek,
 • Özel toplu taşım araçlarının devir, fesih işlemlerini sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmak ve bu araçlar hakkında resmi makamlarca istenilen bilgileri vermek,
 • Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesinde sayılan işlerle ,Genel Müdürlük tarafından verilen diğer işleri yapmak,

 

3. İdari Yapı

Satın Alma Dairesi Başkanlığı kendi içerisinde 2017 yılı itibariyle 2 (iki) ayrı Müdürlükten oluşmaktadır.

Bunlar;

 1. Ticaret Şube Müdürlüğü
 2. İhale İşleri Şube Müdürlüğü

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Başkanlığımızda bilgi ve teknoloji kaynakların yönetimi, hizmetlerin sunumunda etkinliği, verimliliği, vatandaş memnuniyetini esas alacak şekilde yapılandırılmış,  birimlerimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik araç ve gereçlerin yeterli düzeyde olmasına önem verilmiştir.  Gelişen ve değişen teknolojik gelişmelere uygun olarak araç-gereç ve bilgi yenilemesi süreç içerisinde periyodik olarak yapılmakta,  personel; teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı konusunda hizmet içi eğitimler alınmakta, bilgisayar teknolojisinden en üst düzeyde yararlanılmaktadır.

Satın Alma Dairesi Başkanlığınca yapılan tüm ihale duyuruları EGO Genel Müdürlüğünün İnternet adresinden (www.ego.gov.tr) güncel olarak duyurulmaktadır.

geri