STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0312) 507 11 47 / 507 10 89

 Faks

 (0312) 507 12 98

 E-posta

 strateji@ego.gov.tr

Başkanlığımız, 21.08.1992 gün 92/3473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı adıyla kurulmuştur. Daha sonra 2007 tarihinde yapılan mevzuat değişikliğiyle Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının adı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. 

MİSYONU : Kurumsal gelişim faaliyetlerinin yürütülmesinde öncülük etmek bilinciyle geleceğe ait kurumsal yönlendirmeyi planlamak, birimler arası koordinasyonu sağlamak ve faaliyet sonuçlarını izlemek ve değerlendirmektir.

 

VİZYONU :  Kuruluşumuzun seçilen hedeflerine ulaşmak için, politika ve stratejilerin karar süreçlerinde yönetime fikir üreten bir birim olmaktır.

 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 16/08/2013 tarih ve 1585 sayılı kararı ile onaylanan EGO Genel Müdürlüğü Kuruluş -Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi kapsamında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının  görev ve yetkileri  şunlardır;

 • Kuruluşumuzun geleceğe ilişkin amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planını hazırlamak, 
 • Kuruluşumuz birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, kuruluşumuzun faaliyet sonuçlarını gösteren Faaliyet Raporunu hazırlamak, 
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 •  Kuruluşumuzun görev alanıyla ilgili araştırma – geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Kuruluş faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve raporlamak,
 • Kuruluşumuzun tanıtım ve imajını geliştirici faaliyetler yapmak, 
 • İç ve dış paydaş anketleri yaparak paydaş analizleri yapmak,
 • Toplu ulaşım konusunda kongre, konferans, seminer, sergi vb. düzenlemek,
 • Kuruluşumuzun stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarını izlemek,  
 • Kuruluşumuzun yatırım projelerini izlemek ve yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporları hazırlamak,
 •  Kuruluşumuzun taşınmazlarının kayıtlarını tutmak, tapu ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmaza ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek ve konsolide etmek,
 • Kuruluşumuzun basın ve iletişim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Kuruluş hizmet standartlarını belirlemek ve geliştirmek,
 • Kuruluşumuzu ilgilendiren mevzuat taslaklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre incelemek ve son şeklini vermek,
 • Kuruluşumuzla ilgili basılacak malzemelerin tasarımlarının hazırlanması ve basılabilir onayının verilmesi işlemlerini yapmak,
 • Kuruluş-Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12 inci  maddesinde sayılan işlerle,  Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

geri