İHALE DETAYI

İHALE DETAYI
İHALE ADI YAŞ MEYVE VE SEBZE ALIMI (CANLI YAYINLANDI)
İHALENİN KISA TANIMI Toplam 46 kalem meyve ve sebzeden oluşmaktadır
İHALE BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2019/206694
İHALE USULÜ Açık İhale (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde)
İDARENİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi A Blok No:5 06560 Yenimahalle/ANKARA
İDARENİN TELEFONU 3125071690
İDARENİN FAKSI 3125071287
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ guler.yesil@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI 3 kısıma ayrılmış olup, toplamda 46 kalemdir. Birinci kısım 10 kalem sebze, ikinci kısım 23 kalem yeşillik türü sebzelerden ve üçüncü kısım ise 13 kalem meyveden oluşmaktadır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH 27.05.2019 15:00
İHALENİN YAPILACAĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok İdari Encümen Salonu 4. Kat Yenimahalle /ANKARA
İŞİN SÜRESİ - 1 6 ay
İŞİN SÜRESİ - 2 180 gün
İHALE DÖKÜMANI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin ekindeki ihtiyaç listesinde "Numune Gelecek" yazılı olan kalemlerin numunesi getirilecektir. Numunesi getirilmeyen kalemlere ait kısımlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile ihale saatinden önce teslim alınacak ve bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. Numunenin tazeliği, fiziksel görünüşü, ağırlığı vb. hususlara bakılacaktır. Numunesi istenen ürünlerden kg cinsi olanlardan 1'er kg., sandık ve kasa ürünlerinden tane olarak 2’şer tane, adet cinsinden istenen ürünlerden ise 2'şer adet numune getirilmesi yeterli olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılmış olan yaş meyve ve sebze satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şefliği Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok 2. Kat Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Yenimahalle/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.