ANKARA METRO İŞLETMESİ M1-M2- M3 VE M4 HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

E-İHALE İLAN DETAYI
İHALE ADI ANKARA METRO İŞLETMESİ M1-M2- M3 VE M4 HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİ
İHALENİN KISA TANIMI Ankara Metro İşletmesi M1-M2- M3 ve M4 Hatlarında Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemeleri Alımı İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19' uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE BİRİMİ RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2018/568725
İHALE USULÜ Açık İhale usulü (19. madde)
İDARENİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:2 06330 YENİMAHALLE/ANKARA
İDARENİN TELEFONU 312 507 1087
İDARENİN FAKSI 312 507 1330
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ ali.altuner@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH 26.12.2018 15:00
İHALENİN YAPILACAĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok. Yenimahalle/ANKARA
TESLİM YERİ İşe başlama tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür
İŞİN SÜRESİ - 1
İŞİN SÜRESİ - 2
İHALE DÖKÜMANI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Pas Sökücü, HALAT ZİNCİR, TRİFON VİDA 13Cm, Tuğla Dübel10luk, Sıva Küreği, Lastik Tokmak 30 cm, Lastik Tokmak 50 cm, Derz dolgu, Çimento Beyaz, Karıştırıcı Uç, Dış Cephe Boyası, Fayans Kesme Makinesi, Silikon Tabancası, Banyo WC Kilit, Silindir Gömme Kilit 35mm, Kağıt Bant (Maskeleme Bantı), Eldiven Şeffaf Ameliyat, Siyah Çimento, Toz Kireç, Selülozik Tiner, Saten Alçı, Mastar ( Alçı Ve Fayans İçin ) 6 Metrelik, Kazma, Çelik Kürek, İnşaat Keseri (Kalıp), Çuval Telis, Plastik Dübel 14lük, Plastik Dübel 12lik, Plastik Dubel 10luk, Plastik Dübel 8 lik, Plastik Dübel 7lik, Plastik Dübel 6lık, Şeffaf Naylon, U Profil Alçıpan, C Profil Alçıpan, İş Bakım Eldiveni, Bağ Teli, ALÇIPAN AKILLI VİDA, Alçıpan, Sprey Gres, KAPI KİLİT KOMPLE 40 MM, KAPI KİLİT KOMPLE 45 MM, Spatula (Çeşitli Ölçülerde), Derz Artısı, Silikon Şeffaf(Tabancaya Takılan), Silikon Sprey 500ml, Silikon (Isıya Dayanıklı), Sıva Alçısı, Yazlık Tulum (Askılı), Koruyucu Şapka, Plastik Boya Renklendirici ( Sarı)300ml, Plastik Boya Renklendirici (Kırmızı)300ml, Plastik Boya Renklendirici (Siyah)300ml, Plastik Duvar Boyası, Plastik Post Rulo 25 cm, Metal Boyası Sentetik Turkuaz, Parmak Rulo 10 cm, Mastik, Derby Yapıştırıcı, Kestirme Fırçası, Kestirme Fırça(Plastik Boya), Dış Cephe Gri Boya(Akrilik), Kışlık Tulum, İnşaat Çivisi, Kalekim, Derz Temizleme Malası, Çakıllı Kum, Beyaz Tutkal, Yağlı Boya Rulosu 25 Cmlik, Yağlı Boya Kestirme Fırçası No:4, 30 Cm Dişli Seramik Malası, 50 Cm Dişli Seramik Malası, Antipas Boya, Tel fırça 4 lük, Maket Bıçağı kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:2 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGO Genel Müdürlüğü Arşiv ve Genel Evrak Servisi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.