TEMİZLİK VE SARF MALZEMESİ ALIMI

E-İHALE İLAN DETAYI
İHALE ADI TEMİZLİK VE SARF MALZEMESİ ALIMI
İHALENİN KISA TANIMI 112 kalem makine, ekipman, temizlik ve sarf malzemesinden oluşmaktadır.
İHALE BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2018/584065
İHALE USULÜ Açık İhale (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde)
İDARENİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi A Blok No:5 06330 Yenimahalle/ANKARA
İDARENİN TELEFONU 3125071690
İDARENİN FAKSI 3125071287
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ guler.yesil@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI Temizlik sarf malzemeleri, makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır. 11 kısma ayrılmıştır. Toplamda 112 kalemdir.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH 14.12.2018 15:00
İHALENİN YAPILACAĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok İdari Encümen Salonu 4. Kat Yenimahalle /ANKARA
İŞİN SÜRESİ - 1 45 gün
İŞİN SÜRESİ - 2
İHALE DÖKÜMANI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

6,7,8,9 ve 10. kısımlardaki makineler için satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerinin yapılacağına ve garanti süresi boyunca ücretsiz, garanti bitiminden sonra ücretli parça temin edileceğine dair garanti belgeleri ile Ankara ilinde faaliyet gösteren en az 2 adet yetkili servis adresleri teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartnamenin 8.27, 8.30, 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.111 ve 8.112 nci maddelerinde belirtilen standarda ilişkin belge, sertifika, rapor ve bilgi formları teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın/malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik şartname ekindeki ihtiyaç listesinde "NUMUNE GELECEK" ibaresi yer alan kalemlerin numunesi getirilecektir. Numunesi getirilmeyen mal/mallar değerlendirme dışı bırakılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak ve bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin:

* Markalarının yazılı olduğu listeyi,

* Makine ve cihaz sınıfındaki ürünler için katalog veya kullanım kılavuzlarını

teklif zarfları içerisinde sunmak zorundadırlar. Sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 6. KISIM, 7. KISIM, 8. KISIM, 9. KISIM, 10. KISIM kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şefliği, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 2. Kat Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisi, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.