4 KALEM MADENİ YAĞ

E-İHALE İLAN DETAYI
İHALE ADI 4 KALEM MADENİ YAĞ
İHALENİN KISA TANIMI 4 Kalem Madeni Yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE BİRİMİ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KİK KAYIT NO 2018/567195
İHALE USULÜ Açık İhale (19. Madde)
İDARENİN ADRESİ Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 YENİMAHALLE/ANKARA
İDARENİN TELEFONU 3123840153
İDARENİN FAKSI 3123840158
İDARENİN ELETRONİK POSTA ADRESİ omer.doganci@ego.gov.tr
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ INTERENET ADRESİ https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI 4 Kalem - Madeni Yağ - Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH 19.12.2018 14:00
İHALENİN YAPILACAĞI YER EGO Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No :5 A Blok Yenimahalle/ ANKARA
TESLİM YERİ EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Stok ve Ambarlar Şube Müdürlüğü Merkez Ambarı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No: 133 - 06200 Macunköy Yenimahalle / ANKARA
İŞİN SÜRESİ - 1 Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapılabilir. Ancak malın tamamı yüklenici tarafından aşağıda yazılan süreler içerisinde idareye teslim edecektir. 1. Kalem için; 1. Termin: 50.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günü 2. Termin: 50.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günü 3. Termin: 30.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (Doksan) takvim günü 2. Kalem için; 1. Termin: 10.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günü 2. Termin: 10.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günü 3. Kalem için; 1. Termin: 10.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günü 2. Termin: 10.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günü 4. Kalem için; 1. Termin: 1.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günü 2. Termin: 1.000 litre sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günü
İŞİN SÜRESİ - 2
İHALE DÖKÜMANI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
1. Kalem için: M 3271-1 normu
2. Kalem için: M 3477 normu
3. Kalem için: M 3277 veya MB 228.51 normu
4. Kalem için: Man 284 Li-H2 veya MB 265.1 normu
İstekliler teklif dosyasında teklif edilen ürünün ihale tarihi itibariyle ilgili norma uygun olduğuna dair onay belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. Onay belgesi bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstekliler teklif vermiş olduğu madeni yağların marka ve tip bilgisini tekliflerinde belirtecektir. Marka ve tip bilgisi belirtilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Kat 4 Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGO Genel Müdürlüğü Arşiv ve Genel Evrak Servisi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.