ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZİ HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE HAYATA TAŞIMAK İÇİN VARIZ...
 
  Menu
 
Web Uygulaması
Tanıtım Videosu
Mobil Uygulamalar
Tanıtım Videosu
 
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 

Misyonu : Ankara Kentinin Toplu taşıma ve Trafik altyapı gereksinimlerini halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde günümüz teklonojisinin bütün imkânlarını kullanarak en yüksek düzeyde karşılamak.

Vizyonu : Ankara kentinin Trafik ve Toplu taşıma altyapısını Uluslararası standartlara ulaştırmak, 


İlke ve Değerleri

Memnuniyet : Vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerinde olmazları değil olabilirlikleri ön planda tutmak, güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet vermek.

Adalet : Başkanlığımız hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Kalite : Başkanlığımız sunduğu hizmetlerde Ankara’nın ve Ankara halkının ihtiyaçlarını, beklentilerini en optimal düzeyde ve kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

Verimlilik : Başkanlığımız bütçe kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.                             

Katılım : Başkanlığımız hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla tüm taraflar ile iletişim kurarak,  paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder. 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı`nın Görevleri ve Sorumlulukları :

Ø  Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde trafikle ilgili mühendislik hizmetlerini etüt etmek, planlamak ve projelendirmek,

Ø  Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanabilmesi için şehir içi yatay, düşey ve ışıklı işaret yapısını hazırlamak, uygulamak ve bu sistemlerin bakım-onarım hizmetlerini yürüterek devamlılığını sağlamak, 

Ø  Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerle ilgili ön izin, trafik izni ve yol geçiş izinlerini vermek,

Ø  Otopark, garaj vb. araç giriş-çıkış noktalarını tespit etmek ve düzenlenmesini sağlamak,

Ø  Okul ve hastane gibi yaya güvenliği açısından önem arz eden yerlerde trafik güvenliğini sağlayıcı tedbirleri belirlemek ve uygulamak,

Ø  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen ve belediyelerin yapmakla yükümlü kılındığı işlerden biri olarak trafik eğitim tesislerini, çocuklar için oluşturmak ve işletmek,

Ø  Belediyenin telsiz haberleşmesini sağlamak,

Ø  Belediye (ASKİ, EGO, BÜYÜKŞEHİR) araçlarını Filo Takip ve Yönetim Sistemi ile 24 saat güzergah, hız, bekleme olarak takip etmek ve emniyetini sağlamak,

Ø  Şehir içi trafiğin yoğunluğunu tespit etmek, yoğunluk haritası oluşturarak gerçek zamanlı olarak sürücülere trafik yoğunluğu hakkında bilgi vermek,

Ø  Kavşaklarda trafik düzenini sağlamak amacıyla Merkezi Kamera Sistemi kurmak,

Ø  Özel halk otobüsü,  özel servis aracı gibi toplu taşıma araçlarına ilgili yönetmelikler çerçevesinde çalışma ruhsatı vermek,

Ø  Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren şahıs ve şirketlere ait tüm ticari araçlara UKOME’nin almış olduğu kararlar neticesinde, girebilecekleri ve giremeyecekleri güzergâhlar ile saatlerini belirleyen Güzergah İzin Belgesini vermek, bu belgenin verilmesi esnasında Belediye Meclisince belirlenen ücretin tahsilatını yapmak,

Ø  Özel halk otobüsleri ile özel servis araçlarına uygunluk belgesi vermek, yıllık vize işlemlerini yapmak,

Ø  İlçe ve ilk kademe belediyelerinde çalışan yeşil kuşak personel ve okul servislerine ve ilçe minibüslerine izin belgesi vermek ve UKOME tarafından belirlenen ücreti tahsil etmek.

Ø  UKOME’nin sekreterya hizmetlerini yapmak,

Ø  Belediye Başkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak ve üyelere duyurmak,

Ø  Resmi kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek, gerektiğinde alt komisyonda görüşülerek UKOME Genel Kuruluna sunulması için gündeme alınmasını sağlamak,

Ø  Yeni açılan EGO otobüs hatlarını tespit etmek ve güzergâhlarını belirlemek,

Ø  Hareket noktası yer değişikliği ve yeni kurulacak hareket noktasının belirlenmesi için yer çalışması yapmak,

Ø  Resmi kurumlardan gelen personel servis araçları çalıştırma taleplerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.

Ø  Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ile koordine sağlanarak hat planlaması yapmak, ulaşım planı doğrultusunda, istasyon çevre düzeni planı hazırlamak ve fizibilite konularında bilgi akışını sağlamak,

Ø  EGO otobüs duraklarının yerlerini belirlemek, yeni durak konması veya kaldırılması işlemlerini komisyonda değerlendirmek ve UKOME Genel Kuruluna sunmak,

Ø  Ulaşım Ana Planı ile ilgili çalışmaları yürütmek,


 Stratejik Amaç

Ø  Her yıl boyutları giderek artan kent içi ulaşım sorunlarının çözümü için gereken önlemleri almak,

Ø  Kent içi ulaşım sektöründe hedefe ulaşılabilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını arttırmak,

Ø  Kentsel ulaşım konusunda yeterli ve doğru istatistiki bilgiyi toplamak,

Ø  Planlama aşamasından başlayarak projelendirme, yapım ve işletme konusundaki standartları arttırmak,

Ø  Hizmet düzeyi ile ilgili olarak uluslararası ölçekte kabul edilmiş standartları yakalamak,

Ø  Kent içi ulaşımın daha hızlı, konforlu, güvenli ve erişilebilir bir şekilde sağlanmasını temin etmek,

Ø  Hizmet sunduğumuz alanlarda fiziki altyapı ihtiyacını belirlenen program ve bütçe dâhilinde, günümüz teklonojisinin bütün imkânlarını kullanarak en üst düzeyde karşılamak,

Ø  Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanabilmesi için Kent genelinde yatay, düşey ve ışıklı işaret yapısının etüt, plan ve uygulamasını yapmak, bakım, onarım ve devamlılığını sağlamak,

Ø  Trafik Eğitim Merkezimizde Ana sınıfı ve İlköğretim öğrencilerine, Trafik konusunda teorik ve pratik eğitim vermek suretiyle bilinçlendirmek,

Ø  Toplu taşıma hizmeti veren EGO ve Özel Halk Otobüsleri ile Servis araçlarının etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla denetim hizmetlerini yürütmek.

Hedefleri

Ø  Planlı kentsel gelişmeyi destekleyecek ve bütünsel bir kent içi ulaşım sistemini oluşturacak hedef ve politika ile yatırım ve önlemleri tanımlayarak bu ilke ve politikalar doğrultusunda üretilecek tüm ulaşım yatırım ve işletme projelerine temel oluşturacak, kentin üst ve alt ölçek planları ile uyumlu uzun, orta ve kısa vadeli plan olan Ankara Ulaşım Ana Planını yapmak,

Ø  Şehir içi trafik yoğunluğun tespiti ve kontrolünün sağlanması amacıyla trafiğin yoğun olduğu bölgelere sayım ve hız sensörleri kurulup, şehir içi trafiğin yoğunluk haritası oluşturularak, GSM operatörleri aracılığıyla real-time (gerçek zamanlı) olarak sürücülere trafik yoğunluğu hakkında bilgi verilmesi,

Ø  Mücavir alan sınırları içerisindeki cadde, sokak ve bulvarlarda trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla gerekli görülen kontrolsüz kavşakları sinyalize etmek.                   

Ø  Ankara Trafiğini modern teknoloji (sensör, dedektör, kamera, vb.)  kullanılarak, değişen yoğunluk ve taleplere göre otomatik olarak yönetmek ve halkımızı anında bilgilendirmek için Trafik kontrol Merkezini kurmak,

Ø  Kent genelinde Yatay ve Düşey Trafik işaret altyapısını yenilemek ve planlanan yerlere yeni uygulamalar yapmak.

Ø  Filo Takip ve Yönetim Sistemine EGO otobüslerini dâhil etmek ve akıllı durak uygulaması ile entegre etmek, vatandaşlarımıza bekledikleri otobüs hakkında bilgi vermek.

Ø  Belediyemize bağlı birimler ile ilçe belediyelerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Sayısal Telsiz Sistemi kurmak. Kurulacak olan sistem sayesinde Belediyemiz birimlerinin ses ve veri haberleşme giderleri minimize etmek ve bir afet durumunda İtfaiye, Ambulans ve diğer birimlerin haberleşme ihtiyacını kesintisiz sağlamak.

Ø  Klasik sistemle yürütülen şehir içi trafik düzen ve güvenliğini gelişen bilgi sistemi ve teknolojinin sağladığı imkânlardan istifade etmek suretiyle daha hızlı, kontrollü ve ekonomik olarak yerine getirmek için Coğrafi Tabanlı Trafik Bilgi Sistemi kurmak ve İnternet üzerinden hedef kitlemizle paylaşmak.

Ø  Anaokulu ve İlköğretim sınıfı öğrencilerimizi Trafik konusunda bilinçlendirmek için yeni Trafik Eğitim Merkezleri kurmak.


Ulaşım
Dairesi Başkanlığı`na Bağlı Şube Müdürlükleri:

Trafik Kontrol Şube Müdürlüğü

UKOME Şube Müdürlüğü

Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 
Daire Başkanı : Mümtaz DURLANIK
 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 İletişim Bilgileri

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.
 No: 5 A-Blok
 Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 (0090) 312  - 507 11 03 

 Faks

 (0090) 312  - 507 12 01

 e-posta

 ulasim@ego.gov.tr

 
 
Yayın Tarihi :
27.11.2007 15:21:10
Okunma Sayısı :
55577

< Geri
 
31 Salı
Mart 2015

Aktif ziyaretçi sayısı 1403

    takip et!
    takip et!
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |
 
 
Sitenin tüm hakları EGO Genel Müdürlüğüne aittir.
Site içindeki sunulan hiç bir yazı, resim, uygulama ve öğe izinsiz başka bir ortamda kullanılamaz, yayınlanamaz ve kopyalanamaz.
Büyüt
  X